Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: MY DIENAAR/DIENARES JOB..MOSES...HETTIE

 

MY DIENAAR/DIENARES  JOB, ABRAHAM, MOSES, KALEB,
MARTHA, SAGGEUS, HENNIE, ILZA, WILLEM, WILLA, PETRO...
 
 
Ken jy die name van mense vir wie jy lief is?  Natuurlik!
Ken God die name van mense vir wie Hy lief is? 
Wil jy God vandag jou naam in liefde hoor sê?
 
Jes 49:1  Luister na my, eilande, gee aandag, nasies wat ver is! Die Here het my voor my geboorte al geroep; *toe ek nog in my moeder se liggaam was, het Hy my op my naam genoem.*  (Hierdie is ‘n profesie aangaande Jesus, die Messias.
 • Dit is ‘n geweldige beskrywing van hoe God is, Hy wat Homself EK IS noem; Hy was is en was en ewig sal wees;
 • Dit is ‘n geweldige beskrywing van hoe ver in die verlede God die heilsplan tot ons redding bedink en hoe feilloos, hoe foutloos, Hy dit uitgevoer het;
 • Die is ‘n geweldige beskrywing van hoe God elke mens se lewe en doel op aarde, elke mens se verlossing in Christus bedink en aan hom/haar die ewige lewe in sy Koninkryk, wou gee. Hoe God deur die Messias die mag van sy liefde, sy mag oor sonde, siekte, nood, dood en die Satan self aan MENSE bekend wou maak.
 • Voor Jesus se geboorte as Mens het ons Vader Hom reeds geroep om ons ook kinders van die Vader te maak.  Voor Jesus se geboorte as Mens het ons Vader Hom reeds geroep om te soek en te red wat verlore is.
 
Kom ons lees van die duisende, die miljoene jare voordat Jesus as Mens en as Messias ter wille van my en jou in Bethlehem gebore is.  Ons lees van miljoene jare in die verlede toe God al besluit het om deur hierdie Messias vir jou en my
 • vergifnis vryspraak van al ons sonde te gee;
 • ons as Goeie Herder te versorg;
 • ons elke dag met genade en krag, wysheid en insig, eerbied vir die HERE te vul;
 • ons gebede te verhoor;
 • vir ons ook plek in die Vaderhuis te gee;
 • ons te omring met sy ander kinders, wat ons laste help dra;
 • ons siektes te genees en ons van blindheid, doofheid, stomheid, verlamming t.o.v. die swaarkry van ander te bevry;
 • vir ons te doen wat geen mens vir ons kan doen nie;
 • versoening met God en versoening met mense te bewerkstellig;
 • ons heiliger, meer soos Jesus te maak, elke dag van ons lewe;
 • ons nooit in die steek te laat nie;
 • ons lewe in die donkerste en mees onseker tye met sy lig te verlig...
 
Wat het God miljoene jare gelede besluit om vir JOU te doen?  Die antwoorde is in die Bybel.  
   
Die BYBEL vertel in Jesaja van JESUS CHRISTUS, die enigste Messias.  Dit is ‘n profesie oor die Seun van God:
Jes 49:2  Hy (die ewige God) het my (die Messias se) mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg, Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Jes 49:3  Hy het vir my gesê: Jy is my dienaar, jy is Israel (die EEN in wie, deur wie God se huisgesin vergader word), deur jou maak Ek my mag bekend. Jes 49:4  Ek (die Messias) het gedink: ek het my tevergeefs vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof. Maar die Here sál aan my reg laat geskied, my God sál my beloon.
Hoekom is geprofeteer dat Jesus so-iets sou sê?  Die Nuwe Testament gee die antwoord: Mense het NIE in skares tot bekering gekom nie.  Mense het die geleentheid om deur Jesus by God uit te kom, versmaai.  Jesus het verwerping en minagting geken soos wat ek en jy nog nooit verduur het nie.
Mar_8:31  Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat Hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan.
Luk_9:22  Hy het gesê, "die Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en Hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word."
Luk_17:25  Maar eers moet Hy baie ly en deur die mense van hierdie tyd verwerp word.
Hand 3:13-14  Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus, sy Dienaar, goddelike eer gegee – aan Hom vir wie júlle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het toe hy beslis het dat Hy vrygelaat moes word.
Hy was heilig en opreg, maar júlle het Hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word.
Jes 49:5  En nou maak die Here 'n aankondiging, Hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het om Jakob na Hom toe terug te bring sodat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen.
 
Hierdie Jesus is miljoene jare gelede gekies as die Enigste wat sondaars ooit uit verwildering, verstrooiing, verlatenheid, verknegting en verlorenheid sal terugbring.
En wanneer hierdie GOD sy genade oor mense uitgiet, ken Hy elkeen se naam.  Hy noem niemand ooit ‘’een van my dienaars, iemand daar ver, een van hulle...’’ nie.  Hoor hoe praat God van dié wat Hom dien, dié wat Hy Syne gemaak het:
 
Gen 26:22  Van daar af het Isak versit en 'n ander put gegrawe, en hulle het nie daaroor gestry nie. Toe noem hy die put "Ruimte", "want," het hy gesê, "nou het die Here vir ons ruimte gemaak en in dié land sal ons voorspoedig wees."
Gen 26:23  Van daar af het Isak na Berseba toe getrek, Gen_26:24  en die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Ek sal jou seën en jou 'n groot nageslag gee ter wille van *my dienaar Abraham*."
 
Num 12:6  het die Here gesê: "Luister na wat Ek sê: As daar 'n profeet van die Here onder julle is, maak Ek My aan hom bekend deur visioene en praat Ek met hom in drome. Num 12:7  Maar met *my dienaar Moses* is dit anders. Hy is die betroubaarste in my diens. Num 12:8  Met hóm praat Ek direk en persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Waarom was julle dan nie bang om só met my dienaar Moses te praat nie?"
Num_14:24  Maar omdat *my dienaar Kaleb* 'n ander gesindheid het en My getrou gevolg het, sal Ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit.
Isa_22:20  Dan sal Ek *my dienaar Eljakim seun van Gilkija* roep, sê die Here,
Hag_2:23  Daardie dag sal Ek jou vat, sê die Here die Almagtige, en jou, *my dienaar Serubbabel seun van Sealtiël,* 'n seëlring maak, want Ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige.
Joh_12:26  As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal *my dienaar  (jou naam)* ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.
Act_26:16  Maar staan op, staan regop. Ek het aan jou verskyn om jou as *my dienaar aan te stel.* Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien.
1Ki_11:38  As jy (Jerobiam) gehoor gee aan alles wat Ek jou sal beveel, as jy jou lewe inrig volgens my wil, as jy doen wat reg is in my oë deurdat jy jou hou aan my voorskrifte en gebooie, soos *my dienaar Dawid* gedoen het, sal Ek by jou wees. Soos Ek Dawid se nageslag in stand hou, sal Ek joune ook in stand hou. Ek sal Israel aan jou gee
Eks_33:12  Op 'n keer het Moses vir die Here gesê: "Kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog het U gesê: 'Ek ken jou op jou naam; Ek is jou goedgesind.'
Jes_43:1  Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.
Jes_49:16  Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor my.
Mar_5:9  Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy Hom, "want ons is baie."
 
 
Hoor hoe spreek die HERE mense aan: op die naam:
Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?"
 
Gen 16:7 -8: *Die Engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sur toe, en vir haar gevra: "Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?" Toe antwoord sy: "Ek loop van my eienares Sarai af weg."
 
My lewe geloofsgenoot, liewe kind van God wat vandag dalk so verwilderd en verlate, so bekommerd en siek voel, so onseker, so gestroop, so bang, so koorsig, so ontwrig, so uitsigloos, so terneergedruk:
 
God noem jou op jou naam.  Ook vir jou sê Hy,soos vir Moses: 'Ek ken jou op jou naam; Ek is jou goedgesind.'
 
Ken jy die name van mense vir wie jy lief is?  Natuurlik!
Ken God die name van mense vir wie Hy lief is?  Sonder twyfel.  En vandag is jou naam, jou behoeftes, jou hele saak oop en bloot voor Hom wat jou liefgehad en jou naam reeds voor jou geboorte geken het:  
 
1Joh 4:9-10:   Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.
 
Daarom kan ons vanoggend voor die HERE staan en vir HOM sê:
 
Ps 71:5  U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou.
Ps 71:6  *U is my hulp van my geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm.* U loof ek gedurigdeur.
Ps 71:7  Ek is vir baie 'n wonder, want U is my veilige toevlug.
Ps 71:8  Ek besing u lof en u roem gedurigdeur.

Kliek en kry: Wat die gestuurde gesien het

 

WAT DIE GESTUURDE GESIEN HET

Die profeet met die brandwond op die lippe het gehoor wat in die hemel geroep word.  Ons hoor dit ook.  Die profeet met die brandwond op die lippe het gesê:  Stuur my!

 

Hierdie Skrifoordenking gaan afsluit met ‘n gebed vir elkeen oor wie se verhouding met God jy diep bekommerd is.

Jona was die Ou-Testamentiese profeet met die mees uitsonderlikemees Nuwe-Testamentiese roeping van al die profete: hy moes die boodskap van God se toorn en genade aan die mense van Ninevé, die metropool van hedonismematerialismeafgodsdiens en heidense praktyke bring.  Maar hy was blind vir die heerlikheid en die heiligheid van God. Hy het nie geweet wat in die hemel geroep word nie. Ek wonder of dit hom interesseer het.

Daar was profete in die Ou Testament wat gehoor en besef het dat God dié wat Hom ken, wil uitstuur en sal uitstuur. Een van dié profete was Jesaja, God het Hom aan Jesaja openbaar, en nooit, nooit, nooit sou Jesaja lamsakkig aangaande die verkondiging van die toorn van God oor sonde en die genade van God vir sondaars kon wees nie.

Kom ons lees van Jesaja:  

JES  6:1  In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. JES  6:2  By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het hy gevlieg. JES  6:3  Die serafs het mekaar telkens toegeroep: *"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.*"

Kom ons hou net eers ‘n oomblik op met lees.  Wat het in Jes 6:3 gestaan?

JES  6:3  Die serafs het mekaar telkens toegeroep: *"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.*"

Die hele aarde? Jou dorp, plaas, stad, nedersetting en woonstelgebou ook?  Jou slaapkamer, kerkgebou, gemeente, hierdie hele siek land, hierdie hele land ook? Ja, ook hierdie land waarin siekte, nood, dood, onsekerheid, leed, radeloosheid en kommer tans so sigbaar en aanvoelbaar is?

Jesaja het die serafs voor die hoë troon van God gesien en gehoor wat in die hemel geroep word.  Dit is so pas aan my en jou ook openbaarJES  6:3  Die serafs het mekaar telkens toegeroep: *"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.*"

 

Ja, God is hier.  God is hier waar jy lees en luister en bid en wanhoop.  God is hier waar jy ween en balle in die lug probeer hou.  God is hier waar jy vanoggend gesê het: “Alles stort in duie.  God is hier by jou wat Hom nie wil dien of as God erken nie.  God is hier by jou wat al jou hoop op Hom alleen vestig. Want vandag, vanoggend, roep die serafs in die hemel waar duisend jaar soos een dag is en een dag soos duisend jaar:

 

*"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.*"

Kom ons lees verder wat met Jesaja in sy visioen gebeur het.  Wat hy gesien en gehoor en gestamel het:  

JES  6:4  Hulle (die serafs) het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. JES  6:5  Toe het ek (Jesaja, in aanskoue van die onbeskryflike glans van heiligheid om die troon van God, die Goddelike shekinah) uitgeroep: *"Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.*" JES  6:6  Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg. JES  6:7  Hy het my mond (in die visioen) aangeraak met die kool en gesê: "Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen." (Natuurlik het die seraf nie sommer self dié reinigingsdaad gedoen en Jesaja se sonde en onheiligheid in die visioen so ongedaan gemaak nie.  Die seraf is van die troon van God af gestuur.  GOD het hom gestuur.  Want elkeen wat God se boodskapper moet wees, moet self gereinig word.  Dit word ondubbelsinnig in die visioen aangedui. Die seraf het in die geweldige visioen  na Jesaja gekom met ‘n gloeiende kool van die altaar af, so warm dat die seraf dit nie met die hand kon aanraak nie. En in die pyn van daardie aanraking, met ‘n brandwond in ‘n visioen  op sy lippe, het Jesaja voor God gestaan. Toe het die volgende gebeur):  JES  6:8  Toe het ek die Here hoor vra: "Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?"

Ek (Jesaja, die profeet in die visioen van ‘n brandwond op sy lippe) het geantwoord: "Hier is ek! Stuur my!" JES  6:9  Toe het die Here gesê: "Gaan sê vir hierdie volk (Israel): Julle sal hoor en hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en kyk en tog niks sien nie."

 

JONA HET NIKS GESIEN NIE

As daar nou ‘n sprekende voorbeeld is van iemand wat gehoor en gehoor en tog niks verstaan het nie, was dit Jona.

 So het dit aan boord van die stormgeteisterde skip op pad na Tarsis gegaan:

  1:5  DIE MATROSE (een van die vier partye aan boord, die bloukraagwerkers)  het bang geword, en elkeen het tot sy god om hulp geroep.

Maar JONA (die verteenwoordiger van die God van hemel en aarde) was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vas geslaap.

 (Jona was onbetrokke, wou hom as ongehoorsame gestuurde na die metropool van die heidendom net onttrek.  Hy wou nie aan die mense van Ninevé die Woord en Naam van die HERE gaan verkondig nie.  Hy wou dit ook nie in die storm doen nie.)

Jon 1:6  en DIE KAPTEIN (die hoogste gesag op die skip, iemand wat nie die HERE gedien het nie, maar in bevel) het na hom toe gegaan en vir hom gesê: "Wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou god. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie."

 (Daar was tot dusver so min aangaande Jona se verhouding met die lewende God en sy profetiese amp sigbaar, dat die KAPTEIN maar net aanvaar het hy is ook ‘n heiden met afgode en beeldjies en konsepte van ‘n godedom tot wie mense op see kan roep om hulp.)

Jon 1:7  Toe sê die manne vir mekaar: "Kom ons trek lootjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref." Hulle het lootjies getrek en Jona is aangewys. Jon 1:8  Toe vra hulle hom: "Vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy?"

 

(Nog steeds het niemand enige spoor van die verskil tussen hulle en Jona gesien nie. Uit Jona straal daar net mooi niks van die heerlikheid, die mag en die genade van God nie. Maar nou kom dit uit): Jon 1:9  JONA het hulle geantwoord: "Ek is 'n Hebreër. (‘n Israeliet.  Verbondmense.)

 • Ek dien die Here die God van die hemel wat die see en die vasteland gemaak het."

 • Terwyl ons baie duisende jare later na hierdie ding kyk en na hierdie woorde luister, kan ons werklik sê: “Maar, Jona, jy praat dan nie die taal van verbondenheid met die HERE nie? Jy het dan niks vir die beangste matrose te sê gehad nie?  Jy het dan geen leiding  op grond van jou profetiese opdrag, roeping en gesag geneem nie? Jy het jouself dan in die middel van die storm soos ‘n sywurm in ‘n kokon daar onder in die skip gaan toespin?

En dan was daar Paulus.  Het jy al ooit die ooreenkoms tussen Jesaja en Paulus bestudeer?  ALBEI het alle menslike oorweginge om aan hulle opdrag, die opdrag van MENSWEES ongehoorsaam te wees, verloor toe hulle die HERE gesien het:

PAULUS VERTEL SY VERHAAL, WAT HY GESIEN  EN GEHOOR HET, AAN KONING AGRIPPA

HAND  26:12  Terwyl ek hieroor na Damaskus toe op reis was, met volmag en in opdrag van die priesterhoofde, HAND  26:13  het ek, U Majesteithelder oordag langs die pad 'n lig gesien wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son en dit het op my en my reisgenote geskyn. HAND  26:14  Ons het almal op die grond neergeval, en ek het 'n stem in Hebreeus vir my hoor : 'Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Jy maak jou net seer deur jou te verset.' HAND  26:15  'Wie is U, Here?' vra ek toe. 'Ek is Jesus,'  die Here. 'Dit is vir My wat jy vervolg. HAND  26:16  Maar staan op, staan regop. Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien. HAND  26:17  Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidennasies na wie toe Ek jou stuurHAND  26:18  Jy moet hulle  oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeerDeur in My te glosal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.' HAND  26:19  Van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. HAND  26:20  Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidennasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer; en dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas.

 

Paulus het die heerlikheid van die HERE in ‘n visioen gesien, net soos Jesaja. Net soos ons, vanoggend.  En toe sy oë geopen is, het hy vir Jesus begin leef en sy eiendom, sy gestuurde geword.

 

GEBED VIR ELKEEN OOR WIE SE VERHOUDING MET GOD JY DIEP BEKOMMERD IS: 

Ons Vader wat in die hemel is, niemand kom na U behalwe deur Jesus nieElkeen van ons het mense oor wie se lewe ons diepdiep bekommerd is. En vanoggend bid ons een enkele gebed vir elkeen van hulle:  HERE, ons HERE, wees hulle genadig, dat hulle U sal sien soos U is.  Amen.

 

 

 

Kliek en kry: DIE LIEFLIKSTE GEBOORTEMERKE OOIT

DIE LIEFLIKSTE GEBOORTEMERKE OOIT
 
Is daar iemand in jou familie met ‘n rooi geboortevlekkie agter in die kuiltjie van sy nek? Of enige ander van dië soort vlekke op sy of haar vel? Soms is ‘n daar geboortevlek op iemand se gesig, dan is dit meer opvallend en kyk ons dikwels langer na daardie persoon.  Of die een met die geboortevlek is intens selfbewus daaroor.  In die ou tyd was daar baie vreemde mites oor geboortevlekke: dat die moeder intense emosie tydens die swangerskap ervaar het, dat dit ‘n teken van rykdom in die toekoms of ‘n baie spesifieke persoonlikheidstrek sou wees.
 
Maar in THE CONVERSATION AFRICA, ‘n hoogstaande akademiese aanlynpublikasie, skryf Rodney SinclairProfessor of Dermatology, University of Melbourne die volgende: “ The reality is that the cause of birthmarks is unknown. For most babies they don’t create major problems and many birthmarks do not require any treatment. They do not predict future prosperity or special personality traits. They are not caused by the actions or omissions of the pregnant mother.”
 
Aardse geboortevlekke, opvallende merke in die boonste lae van die vel, vertel niks van die toekoms van die kindjie met die geboortemerk nie.  Hulle verskaf geen vooruitskouende insig ten opsigte van die karakter of persoonlikheid van die pasgebore kindjie nie.  Hulle word nie veroorsaak as gevolg van die besluite, dade of spesifieke wese, denke, gees en gesindheid van die kindjie se moeder in die tyd van haar swangerskap nie.
 
Gister beland daar ‘n geestelike boodskap met die volgende titel in my e-posbus: 5 Birthmarks of the Born Again Christian. Dr. David Jeremiah: Turning Point
 
 1. The Birthmark of Confession
 2. The Birthmark of Change
 3. The Birthmark of Compassion
 4. The Birthmark of Conflict (tussen die ou en nuwe natuur in ons)
 5. The Birthmark of Conduct
 
Wat ‘n wonderlike, noodsaaklike boodskap! 
Skielik weet ons mos dat die verskil tussen ‘n aardse, fisiese geboortemerk en die onuitwisbare merke van die wedergeboorte geweldig en radikaal is.
 
 • Liggaamlike geboortevlekke word nie veroorsaak as gevolg van die besluite, dade of spesifieke wese, denke, gees en gesindheid van die kindjie se moeder in die tyd van haar swangerskap nie.
Die merker(s) van die wedergeboorte deur die wil van God wat genadig is, en dit is deur ‘n Godsbesluit.  Dit word bewerkstellig deur die Heilige Gees:
 
EF 1:3-6  Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.  In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.   Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.
 
 
 • ‘n Liggaamlike geboortevlek aan ‘n pasgebore baba vertel niks van die toekoms van die kindjie met die geboortemerk nie.
 Die merker(s) van die wedergeboorte vertel talle en talle waarhede, Goddelike feite, aangaande die toekoms van die sondaar wat opnuut gebore is, en dit deur die werk van die Gees:
Tit 2:11-13  Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn.  Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn.
 
 
 • ‘n Liggaamlike geboortevlek verskaf geen vooruitskouende insig ten opsigte van die karakter of persoonlikheid van die pasgebore kindjie nie. 
Die merker(s) van die wedergeboorte vertel talle en talle waarhede, Goddelike feite, aangaande die karkakter- en geestelike groei, die menswees en gesindhede, die prioriteite en leefstyl van die sondaar wat opnuut gebore is, en dit deur die werk van die Gees:
 
EF  4:17-20:   In die Naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle: Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is, te doen.  Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie.
 
DIE WEDERGEBORE MENS IS ‘N WEGBREKER.  EF  4:21-22  Julle het tog van Hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is.  Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word.
 
DIE WEDERGEBORE MENS SE GEES EN GEDAGTES IS VARS EN HELDERSKOON.   EF 4:23:  Julle gees en gedagtes moet nuut word.
 
DIE WEDERGEBORE MENS VIND WEER SY WARE IDENTITEIT.
 (Ek het nou die dag ‘n absoluut voor die hand liggende feit herontdek in ‘n doktorale studie wat ek bestudeer het: Elke mens se wete van sy of haar identiteit word gevorm in VERHOUDINGS.  In die milieu van verhoudings op skool. In huweliksverhoudings, in die verhouding van jou ma met jou, of jou pa met jou.  Jy kan nie stoksielalleen op ‘n eiland wees, jou hele lewe lank, en dan ‘n ware menslike identiteit hê nie.) 
 
Terug na een van die groot merke(rs) van die Wedergebore mens: DIE WEDERGEBORE MENS VIND WEER SY WARE IDENTITEIT .
 
EF 4:23:.... Julle gees en gedagtes (oor julleself, oor wie jy is, oor wat saak maak, oor die sin van jou lewe en ander se lewe) moet nuut word; Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is.
 
Na die beeld van God geskep?  Waar kom dit vandaan?  Dit kom uit Genesis.  Dit was die Godsbesluit dat ons die lieflikste, die heilige eienskappe van God sou hê. Dat ons deurstroom sou wees van sy liefde en waarheid.  Dat dit wat vir Hom saak maak, vir ons sou saak maak.  Dat ons genadig en barmhartig, geduldig en goedgesind sou wees. Dat ons in sy wysheid en insig sou leef en kies en optree.    
 
Ons KAN nie ons ware identiteit, wie ons is, ontdek en omhels, daaroor bly wees of uitleef as ons ons Vader se woorde oor ons nie hoor en deur die Wedergeboorte weer liefkry en opgewonde daaroor raak nie.  As dit nie die antwoord op die vraag:  WIE IS EK? vir elkeen van ons nie?  Hoor wat staan in die Skrif oor die opgespoorde, gevonde, herontdekte en ware identiteit van die WEDERGEBORE MENS:  
 
Gen 1:26-27  Toe het God gesê: "Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip."  God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.   
 
DIT was die identiteit van die mens heel aan die begin, die mens in ‘n innige verhouding met God.  Want ‘n sterk en glansende, egte en vreeslose identiteit kom slegs tot stand en gedy slegs in ‘n gesonde verhouding.
 
Daardie identiteit is verwoes.  Maar deur die wedergeboorte vind die mens weer sy ware identiteit.  ‘n Sterk en glansende, egte en vreeslose identiteit in die heerlike verhouding met die Drie-Enige God word aan ons gegee en dit groei en lewe en gedy in die gesondste van alle verhoudings wat ooit kan bestaan:
 
2 Kor 3:18  Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.
 
 
 
GEBED:
HERE, laat elkeen met wie ek in enige verhouding is, laat U, die Gewer van my nuwe identiteit, elkeen van hierdie lieflike Wedergeboortemerke(rs) in my lewe sien!
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: STAAN OP EN GAAN

 

MAAK KLAAR EN GAAN
UP AND GO!
 
Daar is ‘n spesifieke pad waarop die HERE elkeen aan wie Hy die lewe gegee het, wil hê. MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy ook vir jou.
 
Abraham moes na Kanaän gaan. Moses moes die Israeliete uit Egipte lei.  Josua moes die Israeliete in Kanaän inlei en die Amoriete wat teen God bly sondig het, daar uitdryf.  Jeremia moes die Woord van die HERE verkondig aan ‘n volk wat Hom verlaat het en in ballingskap in ellende was.  Marta se suster Maria moes Jesus se woorde indrink, sekerlik om ‘n getuie vir Hom te wees. Paulus moes gemeentes gaan stig. MAAK KLAAR EN GAAN, het Jesus eintlik vir elkeen van hulle gesê.
 
Elke mens aan wie die HERE die lewe gegee het, is hier om die heerlikste lewe te leef: om die Regverdige te sien, sy Stem te hoor, sy wil te ken en sy getuie te wees. MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy vir ons, net soos vir Paulus en Jona en Jeremia.  Ons sal werk as bouers en nutsmanne, as politici en pastore, as skrywers en dokters, as verpleegsters en marine-bioloë, maar bo ons aardse werkgewers is die Hoogste Gesag, die HERE in die hemel.  En vir elkeen het HY ‘n lewenstaak, vir elkeen gee Hy die talente en die geestelike gawes om dit uit te voer. Elkeen se werk verskil van ‘n ander mens s’n, maar die taak is omskryf en baie spesifiek. MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy.
 
Jesus verduidelik dit so mooi.  Hy vertel die storie van tien slawe, tien mense in die diens van ‘n baie belangrike persoon,  eintlik tien mense in diens van Jesus Christus. Ons lees daarvan in Luk 19:12-15:   
 
Hy  (Jesus) het gesê: "'n Man van adellike afkoms het na 'n ver land toe op reis gegaan om as koning aangestel te word en dan terug te kom.  Vooraf het hy tien van sy slawe geroep en aan hulle tien goue muntstukke gegee en gesê: 'Dryf handel daarmee totdat ek terugkom.' MAAK KLAAR EN GAAN, is sy opdrag weer eens.  Hier is al die toerusting wat Ek self aan julle gee.  Vat dit en brei My belange uit. Vergroot my Koninkryk. Verkondig my Naam.  Bring mense in my Koninkryk in (want die Koninkryk van God word in mense se harte en lewens gevestig deur die Woord en die Gees. Die Gees doen die werk van bekering en heiligmaking en geloof.  Ons werk is die uitdra van die Woord, die Naam en die liefde van Jesus Christus.)  Sy landgenote (Jesus het na die Jode verwys wat Hom verwerp het) het hom egter gehaat en 'n afvaardiging agterna gestuur om te sê: 'Ons wil nie hierdie man as koning hê nie.' Maar hy het tog die koningskap ontvang.  Nadat hy teruggekom het, het hy die slawe aan wie hy die geld gegee het, na hom toe laat roep, sodat hy kon verneem wat hulle met die handeldryf verdien het.
MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy vir ons
 
Onthou jy die opdrag van die HERE aan Jona in Jon 1:1-2?
  Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom:   *"Maak klaar, gaan* na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan, want Ek weet hoe sleg hy is."
(BBE)  Up! go to Nineveh, that great town, and let your voice come to it; for their evil-doing has come up before me.
(ASV)  Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me.
 
Jon 1:3  Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af
 
God verander nie sy planne of opdragte nie. MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy vir Jona, Paulus en vir ons
Nadat Hy sy storm oor Jona en die heidense matrose laat opkom het, nadat Hy die heidense matrose se lewens gespaar het, het Hy Jona in die maag van ‘n vis laat beland — en moenie dink dit was soos ‘n tronksel met ‘n sementvloer, ‘n klein venstertjie en droë mure nie. 
 
Wat is in die maag van ‘n walvis?  Want dit word algemeen aanvaar dat Jona in opdrag van God in die maag van ‘n walvis beland het. 
Die maaginhoud van ‘n walvis bestaan uit maagsure, seewier wat per abuis gesluk word en alles wat NIE per abuis gesluk word nie, want dit is die walvis se dieet: Stukke van seekatte en inkvisse, die ink van inkvisse en veral die onverteerde harde snawelagtige bekke van pylinkvisse.
 
Onderaan plak ons ‘n stukkie info oor die maaginhoud van walvisse.
 
Was hierdie verskriklike ervaring, drie dae en drie nagte lank, goed of sleg vir Jona? Die vreeslike ding wat hom oorgekom het,  was tot sy eie heil en tot verlossing van duisende verlore mense in Ninevé.  Die Bybel sê so:
 
En hier is die Skrifgedeelte wat Jona daar in die teenwoordigheid van God nou sekerlik baie, baie goed verstaan:
Heb 12:5  Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word: "My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word as Hy jou teregwys nie, Heb 12:6  want die Here tug hom wat Hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind aanneem." Heb 12:7  Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? Heb 12:8  As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Heb 12:9  Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Heb 12:11  Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God.
Heb 12:12  Versterk daarom die slap hande en die lam knieë
Heb 12:13  en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is, nie uit lit raak nie, maar gesond word.
 
Hoe verskriklik dit ook al vir Jona in die storm en in die walvis was, dit was tot sy heil.  Dit was die tugtiging van die HERE om hom terug te kry in die Goddelike wil.  Want hoor wat staan in Jona 3:1-2:
 
Jon 3:1-2  Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom: Jon 3:2  "Maak klaar, gaan na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan met die boodskap wat Ek jou sal gee."
(BBE)  Up! go to Nineveh, that great town, and let your voice come to it; for their evil-doing has come up before me.
(ASV)  Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me.
 
God verander nie sy wil vir ons lewens om ons te pas nie.  Hy WIL iets spesifieks met elkeen van ons se aardse lewe doen en bereik.
 
Jy en ek hoor so baie boodskappe oor die liefde en genade van die HERE.  Ons vra Hom so dikwels vir bewaring, vir beskerming, vir hulp en stukkies sukses.  Ons vra Hom vir kennis en oorleg, vir ‘n helder brein as ons vir eksamen leer of ons finansies in orde moet kry.
 
Maar kom ons vra die HERE vandag ‘n vraag wat ons dalk NIE wil vra nie.  Kom ons vra Hom ‘n vraag met ‘n lewensbelangrike antwoord.  
Hierdie vraag is:  HERE, waarvoor moet ek klaarmaak?
 
Waarvoor moet ek volgens u wil uit my eie idees en planne opstaan?  U sê vir my:  UP and GO!
Sê dit asseblief duidelik en presies vir my, HERE.  En help my om soos Jona te maak nadat U hom teruggebring het na u wil vir sy lewe:
Jon 3:3  Toe maak Jona klaar en gaan na Nineve toe soos die Here hom beveel het. Nineve was 'n baie groot stad: 'n mens het drie dae gevat om dit deur te stap.
 
 
Sperm whales are toothed whales and eat almost nothing but ton-loads of squid, octopuses and some fish. Everything gets digested except the hard beaks of the squid and octopuses, which are made of chitin, a substance similar to fingernails. Staudinger said she has the unusual ability to identify the species of animal from just looking at the beaks collected during the necropsy, the animal equivalent of an autopsy.
"The whales accumulate hundreds and hundreds of beaks that knock against each other and chip away, but the primary way of getting rid of them is regurgitation," she said. What she and her colleagues study are the ones still intact and rattling around when the whale dies.
Sperm whales are magnificent creatures known for containing the largest brain of any creature that ever lived on Earth. Their name comes from an organ located in the whale's head that is filled with a mysterious substance called spermaceti. Whalers originally thought the substance had something to do with reproduction, hence the name, but it is now known that is not true. Ted Cranford, a researcher at San Diego State University has reported it has to do with echolocation, the ability of whales to broadcast sound waves to probe their environments. Another theory is that buoyancy is involved. https://www.insidescience.org/news/belly-full-beaks  By looking in the stomachs of three sperm whales stranded in the Bay of Biscay, Cherel recovered hundreds of beaks from 19 separate species - 17 squids including the giant squid, the seven-arm octopus (the largest in the world) and the bizarre vampire squid. https://www.discovermagazine.com/planet-earth/what-the-stomach-contents-of-sperm-whales-tell-us-about-giant-squid-and-octopuses
 
 
 
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2020 Seker.co.za
Chillies