Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: 2020-2021 in die boek Jesaja

ONS TYD EN DIE TOEKOMS SOOS AAN JESAJA GEOPENBAAR
 
Ons gaan telkens weer die woord “apokalipties’’ gebruik. Dit beteken:  sterk  sinnebeeldig. APOKALIPTIEK:  WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL:  ‘n Term ter aanduiding van die voorspellende aard van 'n groot aantal Joodse en Christelike geskrifte. Apokaliptiese Skrifgedeeltes en –boeke is *verwant aan die profesieë.* Die apokaliptiese boeke en Skrifgedeeltes gee (HAT gebruik die woord ‘’gewoonlik’’) op grond van Goddelike openbaring en met gebruikmaking van allegorieë, simboliek, getalletaal, visioene, ens., 'n oorsig van die wêreldgeskiedenis volgens tydperke en veral 'n beskrywing van die wêreldeinde en die laaste dinge. *In teenstelling met profesieë waar die nadruk val op die boodskap wat God aan die profeet as sy mondstuk gee* (byvoorbeeld dat die ontvangers van die boodskap hulle moet bekeer)* en waar *die voorspelling 'n bykomstige saak* is, *val die klem by die apokaliptiek*(in die apokaliptiese boek Openbaring en die apokaliptiese Skrifgedeeltes in die Ou Testament) *op die onthulling van die toekoms*.
 
HERHALING PLUS: *Die grootste toekomsopenbarende prediker en leermeester* wat die Kerk ooit sal hoor preek, is JESUS CHRISTUS.
Die grootste toekomsopenbarende geskrif aan die Kerk is die boek Openbaring, daardie onvergelyklike onthulling wat uit die hemel vir die Kerk van alle eeue gegee word as die Middelpunt-openbarende en dus Middelpunt-siende verklaring van die hele Kerk- en wêreldgeskiedenis.
Die 3 ander apokaliptiese Skrifgedeeltes in die Bybel is Daniël 7-12,  Jesaja 24-27 en Esegiël 38-39. 
 
Die sentrale Persoon vir Wie ons in die boek Openbaring aanskou, is JESUS CHRISTUS, die LAM van God. Op 7:10  Hulle het hard uitgeroep: "Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!"
As ons die apokaliptiese geskrifte nie bestudeer nie, sal ons lewe ongefokus wees, vol verwarring en angs, onstuimig en doelloos.  Dan sal die Kerk en sy lidmate meegesleur word deur dwaalleringe en elke verskriklike ding waarteen die apostels in hulle briewe aan die Kerk waarsku.
 
Hoe indrukwekkend is die aanhef van die Ou-Testamentiese boek, JESAJA.  Kom ons lees dit in die oorspronklike manuskrip van die NLV met Toeligting:
Hier is die visioene (openbarings van toekomstige gebeurtenisse) wat Jesaja (“die Here red , Jahwe is verlossing, heil, redding”) seun van Amos (“sterk,” nie die profeet Amos, “beswaard, moeilik” nie)  oor Juda (die Suidryk, tweestammeryk) en (sy hoofstad) Jerusalem gesien het. Dit was in die tyd dat Ussia, Jotam, Agas en Hiskia konings van Juda (die Suidryk) was ( ±40 jaar lank, van ±740 vC tot ±700vC).
 
Vandag bestudeer ons ‘n gedeelte van die apokaliptiese openbaring wat die HERE deur Jesaja vir sy volk en vir die mensdom gegee het.  Wil jy die jare 2020 en 2021 in die Bybel sien?  Wil jy 1899-1902 in die Bybel sien?  Of 1939-1945?   Wil jy die jaar 70nC in die Skrif sien?  Kom luister dan na Jesaja 24.
 
 • In Jesaja 24 openbaar God aan die mensdom dat ons, die ontaarde mensdom, hierdie aarde nie sal kan herskep nie.  Dat die verwoesting en plundering wat deur die eeue heen plaasgevind het en waarvan ons so terdeë kennis dra, nie aan die hand van mense en deur die wil en insig van mense sal ophou nie.  Die goddelose mensdom sal oes wat die mensdom saai.
 
 Jesaja 24:1  *Die Here gaan die aarde verwoes, vernietig, sy voorkoms verander en sy inwoners verstrooi*. Jesaja 24:2  Dieselfde lot gaan almal tref: priester en volk, slaaf en besitter, slavin en eienares, koper en verkoper, uitlener en lener, skuldeiser en skuldenaar. Jesaja 24:3  *Die aarde sal verwoes word, heeltemal verwoes word, dit sal leeg geplunder word. Die Here het dit gesê. Jesaja 24:4  Die aarde sal droog word, uitdroog, die wêreld sal wegkwyn van droogte; hemel en aarde sal vergaan, Jesaja 24:5  want die aarde is verontreinig deur sy inwoners: hulle was ongehoorsaam aan die wet van die Here, hulle het sy voorskrifte geminag, sy vaste verbond verbreek; Jesaja 24:6  daarom sal 'n vloek die aarde verteer en sal sy inwoners boet vir hulle sonde; daarom sal die inwoners van die aarde verbrand word, en daar sal min mense oorbly. Jesaja 24:7  Die wingerde sal verdroog en die wyn sal skaars word; wie vrolik was, sal sug.*
 
Die plundering van die hulpbronne van die aarde, die natuur en water, die voedselvoorraad en lewensmiddele word in dieselfde Hebreeuse woorde beskryf as die destydse profesie oor Ninevé: Nah 2:9-10  Die aanvallers roep: "Buit silwer, buit goud! Die voorraad is onuitputlik, daar is nie 'n einde aan mooi goed nie."  Nineve is kaal geplunder, leeggedra, verniel, sy mense is verslae, hulle knieë knak, hulle kry krampe in die onderlyf, almal is bleek van die skrik.
 
Hoe absoluut in die kol is die ou teoloog Matthew Henry se kommentaar hierop:
24:1-12 : Mense wie se skatte en vreugdes die skatte en plesiertjies van die aarde, en dié wat dit vergader, sal uiteindelik nood en ellende ervaar.  Sin has turned the earth upside down.  Die aarde het onder ons bestuur ‘n verskriklike plek geword. Die wêreld waarin ons leef, is vol teleurstellings en trane.  Die mensekind leef maar 70 of 80 jaar, en baie, baie aspekte van die aardse lewe is vol moeite en verdriet.  Aanskou die krag van die Goddelike vervloeking oor die sonde, reeds in Genesis uitgespreek. Dit is SONDE wat al hierdie dinge veroorsaak.  God Self maak die lewenswyn bitter vir dié wat aanhou sondig en hulle nie tot Hom bekeer nie: siekte van liggaam en gees, angs en benoudheid, welvaart wat net verdwyn...  “Let men learn to mourn for sin, and rejoice in God; then no man, no event, can take their joy from them,” skryf Matthew Henry.
 
En hy skryf dit op grond van wat Jesus Christus ons kom leer het: Joh 10:9-10:   Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.
 
 • Ja, God onthul in Jesaja 24 hoe die wêreldgeskiedenis gaan wees.  Hierin hoor ons van die stryd tussen Lig en duisternis, die stryd tussen God, Satan, die antichris en die vals profeet. Die triomfantelike apokaliptiese boodskap is: Die oorwinning behoort aan God. 
 • God onthul in hierdie apokaliptiese gedeelte van die boek Jesaja dat Hy die goddelose mensdom sal laat oes wat in goddeloosheid gesaai word.
 • Maar... In hierdie werklik diep ontstellende visioen is daar lig, hoop, sekerhede en uitkoms vir elkeen wat in Christus is. Want in hierdie apokaliptiese uitspraak uit die hemel hoor elke klein en eenvoudige kind van die HERE dat God Self elke mag en gesag wat teen JHWH en sy uitverkorenes te staan kom, sal vernietig.  (Die uitverkorenes is dié wat sy Seun as Verlosser eer en dien)
 
Die kinders van God leef met hoop.  Hulle hoop en vertroue is nie gevestig op prinse en regeerders, op menslike inisiatiewe, op Bitcoin as nuwe geldeenheid, op die opbloei van die wêreldekonomie,  op die uitkoms wat die verowering van die ruimte of nuwe entstowwe bied nie.  [En, asseblief, hierdie is geen pleidooi dat jy jou nie moet laat inent nie.  Dit is net een voorbeeld van blinde vertroue op enigiets wat van menslike oorsprong is.]
 
Die kinders van God leef met hoop. Hulle  oë is nie op sigbare dinge nie, maar op die onsigbare.  Hulle Leermeester oor die toekoms is die God van die Ou Testament en die Seun van God wat Hom aan ons kom openbaar het.  Hulle harte is gevul met wat Jesus vir ons sê:
 
  Joh 16:20  Dit verseker Ek julle: Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Joh 16:21  'n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie, so bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Joh 16:22  Net so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Joh 16:23  Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie. Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee. Joh 16:24  Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Joh 16:25  Dit het Ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer Ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie maar julle reguit van die Vader sal vertel. Joh 16:26  Van daardie dag af sal julle in my Naam bid en hoef Ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, Joh 16:27  want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefhet en glo dat Ek van God gekom het.
 
Matthew Henry beaam en verkondig wat die apostel Petrus geskryf het: 2 Pet 1:10-12:   Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.  En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.  Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is.
 
 
 • In Jesaja 24-27 onthul God aan die gelowiges van die Ou Testament en ook aan die Kerk van alle tye (die geloofsgemeenskap wat alle hulle hoop op Christus as Seun van God en enigste Verlosser vestig en in ‘n vaste verhouding met Hom leef) dat Hy die Oorwinnaar is wat al die wêreldmagte sal omverwerp.
 • In die tyd van Jesjaja was Assirië en Moab die sigbare, herkenbare vyande wat Israel bedreig het en wou uitwis. Maar in hierdie visioen word daar na ‘n veel groter plek as Kanaän/Palestina van die Ou Testamentiese bedeling verwys, en na die verydeling van universele planne, strategieë, misleiding en aanslae. Hierdie visioen is ‘n Ou-Testamentiese visioen oor die oorwinning van Jesus Christus.
 
Jesaja 24:1  *Die Here gaan die aarde verwoes, vernietig, sy voorkoms verander en sy inwoners verstrooi*. Jesaja 24:2  Dieselfde lot gaan almal tref: priester en volk, slaaf en besitter, slavin en eienares, koper en verkoper, uitlener en lener, skuldeiser en skuldenaar. Jesaja 24:3  *Die aarde sal verwoes word, heeltemal verwoes word, dit sal leeg geplunder word. Die Here het dit gesê. Jesaja 24:4  Die aarde sal droog word, uitdroog, die wêreld sal wegkwyn van droogte; hemel en aarde sal vergaan, Jesaja 24:5  want die aarde is verontreinig deur sy inwoners: hulle was ongehoorsaam aan die wet van die Here, hulle het sy voorskrifte geminag, sy vaste verbond verbreek; Jesaja 24:6  daarom sal 'n vloek die aarde verteer en sal sy inwoners boet vir hulle sonde; daarom sal die inwoners van die aarde verbrand word, en daar sal min mense oorbly. Jesaja 24:7  Die wingerde sal verdroog en die wyn sal skaars word; wie vrolik was, sal sug.* Jesaja 24:8  Die tamboeryne sal nie meer gehoor word nie, daar sal nie meer 'n oeslied wees nie, die lier sal nie meer gehoor word nie. Jesaja 24:9  Niemand sal meer sing as hy wyn drink nie, bier sal galbitter word vir dié wat dit drink.
 
Kom ons lees in Jesaja 24:14 wat ook in 2021 in ons gees en harte gebeur:
  *Die mense wat oorbly, sal juig, hulle sal die mag van die Here besing, van die weste af sal hulle Hom prys.*
 
En nou lees ons in die oorspronklike ms van die NLV met Toeligting van die oorwinning van God, soos wat dit byna 3000 jaar gelede aan God se mense openbaar is.   JESAJA 24:20-23:
 
 20Die aarde slinger
soos ’n dronk mens.
Dit ruk soos ’n tent in ’n storm. [Nah 1:5; Hab 3:6]
Dit (Die aarde) val (gaan te gronde)
en staan nie weer op (herstel nooit weer) nie,
want sy sonde is baie groot. [Op 18:21]
21Daardie dag (Op die dag, in die tyd deur Hom bepaal) [Jes 2:12; Hand 17:31] sal die Here
die magte in die hemel (bose hemelse regeerders, maghebbers en geeste) straf, [Ef 6:11-12]
en ook die heersers
van die nasies op aarde.
22Hulle (Engele wat gesondig het, maghebbers, onrein geeste) [Op 16:14] sal saamgehok word
en in ’n tronk gehou word
tot hulle geoordeel
en uiteindelik gestraf word. [2 Pet 2:4; Op 17:8; 20:10]
23Die maan sal dof word
en die son sy gesig wegsteek (onbeduidend word wanneer die Here in heerlikheid verskyn),
want die Here, die Almagtige, [Jes 22:5; 25:8]
is Koning op Sionsberg
in Jerusalem
en sy heerlikheid
skyn op die leiers
van sy volk. [Dan 7:9-10, 27]
 
HERE, ons lig ons koppe op, ons kyk op, en ons sien ons LIG.
Ons hoor u Woord, en dit is musiek in ons ore.
Ons ontvang hierdie openbaring van U, die Lewende, die Almagtige en die Ewige, en ons roep uit:  Amen, ja, kom
gou, Here Jesus!
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: Geen raaisels en bespiegelinge nie

GEEN RAAISELS EN BESPIEGELINGE NIE!
Die apokaliptiese visioen in Daniël 7
 
Wanneer dit ons  (as God se mense, lede van die gemeenskap van gelowiges van alle tye) gegun word om ook, nes Daniël, volgens die wil van God die apokaliptiese (toekomsopenbarende visioen) in Daniël 7 te mag beleef, sal baie van ons soos Moses by die brandende braambos voel. Ja, dit is heilige grond, want wie kan ‘n visioen van die Heilige sien en sommer net oor die openbaring/onthulling praat soos oor mense wat vullissakke oplaai om weg te ry vullishope toe?
  
Wat ‘n ontsettende openbaring!  Ons sien God die Vader in die visioen in Daniël 7, en vir JESUS... en ons sien elkeen wat in Christus is, die heiliges van die Allerhoogste, daarin.
 
Dan 7:9  Terwyl ek kyk, is daar trone reggesit, en Hy wat ewig lewe, [2020: * ‘n Oue van Dae*]  het op sy troon gaan sit. Sy klere was so wit soos sneeu, sy hare soos skoon wol. Sy troon was van vuurvlamme met wiele van vuur [2020: *die wiele daarvan vlammende vuur.*]
Dan 7:10  Vuur het uit die troon gestroom en verder gevloei. [2020: *’n Rivier van vuur het gevloei en voor Hom uit gestroom.*] Duisende der duisende het Hom gedien, [2020: *Duisend maal duisende wat tot sy diens*] miljoene het daar voor Hom kom staan. [2020: *en tienduisend maal tienduisende het voor Hom gereed gestaan.*] Die hofsitting het begin, en die boeke met die aanklagte is oopgemaak. [2020: *Die regbank het plek ingeneem en die boekrolle is oopgemaak.*]
 
Dan 7:13  My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na Hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor Hom gebring.
[2020: *Ek het in die nagtelike visioene gesien*:
*Kyk, met die wolke van die hemel*
*was Iemand aan die kom wat soos ‘n Mensekind was*,
*tot by die Oue van Dae het Hy gekom*
*voor Hom is Hy gebring*]
 
Dan 7:14  Aan dié menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie; sy koningskap sal nie ophou nie.
[2020: *Aan Hom is heerskappy*
*eer en koningskap gegee*
*Alle volke, nasies en taalgroepe dien Hom*
*Sy heerskappy*
*is ‘n ewige heerskappy*
*wat nie verby sal gaan nie*
*en sy koningskap is so*
*dat dit nie vernietig sal word nie.*] 
 
Dit is die kern van die apokaliptiese visioen in Daniël 7.
Hierdie is die kern van alles wat ek en jy aangaande ons EIE toekoms, aangaande ons persoonlike bestaan en aangaande die lewe en bestaan van ons nageslag, ons vriende, die hawelose op die sypaadjie en elkeen in elke land op aarde moet weet.
 
Die kern van alles wat ons ooit moet weet, is dat daar ‘n God in die hemel is, die God en Vader van ons Here Jesus Christus.  Dat die oorwinning Syne is, dat die Koningskap Syne is,  en dat Hy ons in Christus die geleentheid gee om burgers van sy Koninkryk te word en te wees. 
Op  17:14  Hulle  (Satan, die Antichris en die vals profeet (alle antichristelike gesagstrukture en alle antichristelike misleiers met hulle ideologieë, teorieë en geskrifte) sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is.
 
Die kern van alles wat ek en jy aangaande ons EIE toekoms, aangaande ons persoonlike bestaan en aangaande die lewe en bestaan van ons nageslag, ons vriende en vyande, dié wat ons goedgesind of vyandiggesind is moet weet, is dat die mens ‘n geleentheid van God ontvang om vir ewig in die heerlikheid wat Daniël in die visioen gesien het, te mag leef.  Om in die diens van hierdie God te mag wees, hier op aarde en ook in die tydlose ewigheid ná die aardse lewe.
 
Hebreërs 12 sluit so perfek aan by Daniël 7.
 
Heb 12:22  Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, Heb 12:23  die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat Regter oor almal is, en by die geeste van dié wat vrygespreek en wat nou volmaak is, Heb 12:24  by Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Heb 12:25  Pas op, moet Hom wat met julle praat, nie afwys nie. Hulle wat Hom afgewys het toe Hy sy Goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie ag slaan op Hom wat van die hemel af met ons praat nie? Heb 12:26  Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het Hy aangekondig: "Nog een maal sal Ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel." Heb 12:27  Die woorde "nog een maal" laat duidelik blyk dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Heb 12:28  Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, eb 12:29  want ons God is 'n verterende vuur.
 
 
Die res van die apokaliptiese visioen in Danël 7 is die wêreldgeskiedenis wat voor die Drie-enige God, voor die Vader en die Seun en Heilige Gees verbygaan: gebeurtenis op gebeurtenis, maand ná maand, millennium ná millennium, koninkryk ná koninkryk onder sy bestuur, geen enkele insident waarvan Hy nie weet nie, geen mag of krag sterker as Syne nie, geen ander waarheid as die waarheid van sy Woord en Gees nie.
 
So vertel Daniël wat God hom aangaande die geskiedenis van die wêreld laat sien het.  Hy moes dit boekstaaf, sodat ons dit ook mag sien. Daniël het die wêreldgeskiedenis onder bestuur en volgens toelatende  wil van die ewige God  in die visioen van die vier dier sien verbygaan.  Maar hy het die simboliek nie verstaan nie.  Die betekenis van die simboliese voorstellings was vir hom duister. 
 
So begin die verhaal van ‘n geweldige gebeurtenis in Daniël se lewe:
Dan 7:1  In die eerste regeringsjaar van koning Belsasar van Babel het Daniël 'n droom gehad en visioene gesien in sy slaap. Hy het die droom opgeskryf en die inhoud daarvan soos volg weergegee. Dan 7:2  Hy het gesê: In my nagtelike visioen het die wind uit al vier windstreke die groot see onstuimig laat word.
Dan 7:3  Vier groot diere het uit die see uit opgekom, en elkeen was anders as die ander.
 
Een ding kan ons maar onthou: raaiskote en bespiegelings is nie deel van die ware geloof nie. Daarom het Daniël gedoen wat Jesus ons almal beveel het om te doen:
 
‘’ Luk 11:9  Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word.”  En wat gebeur?  Die belofte wat elkeen van ons 2000 jaar gelede van die lewende Christus ontvang het, is ongeveer 170 jaar voor die Menswording van Jesus aan Daniël vervul!  Hier is Jesus se belofte, hier is die onveranderlike Woord van die ewige God:  Luk 11:10-13:   Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis?  Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra."
 
Daar, in die regeringstyd van Antiochus IV, (175-163 vC), soek Daniël toe in sy onbegrip na antwoorde.  Daar, ongeveer 170 jaar voor die menswording van Jesus, het Daniël beleef wat ek en jy so gereeld beleef:  hy het geweet dat hy nie weet nie.  Hy het geweet dat hy nie verstaan nie.  Diep in homself het hy dalk aangevoel dat raaiskote en bespiegelinge nie die pad van ware geloof en ‘n ware verhouding met God is nie.
 
Kyk en hoor wat Daniël gedoen het, en wat in antwoord op sy beangste vrae vir hom gegee is:
Dan 7:15  Ek, Daniël, het beangs geraak hieroor; die visioen wat ek gesien het, het my laat skrik. [2020: *Wat my, Daniël, betref, my gees was verontrus diep in my binneste, en die visioene in my kop het my verskrik.*]
  
Dan 7:16  Ek het na een van dié wat daar 2020: *gereed*] gestaan het, gegaan en hom gevra wat dit alles beteken [2020: *en hom die ware uitleg van al hierdie dinge gevra.*] Hy het dit toe vir my soos volg uitgelê:
Dan 7:17 -18:  Die vier groot diere staan vir vier koninkryke wat op die aarde sal ontstaan. Maar die heiliges van die Allerhoogste sal die koninklike heerskappy ontvang en dit vir altyd besit.
 [2020: *Hierdie groot diere, vier in getal. Vier konings sal uit die aarde opstaan, maar die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem, vir ewig en altyd.*]
 
Hier is dan die wêreldgeskiedenis volgens die boek Daniël.  Dit is ‘n openbaring van God Self.
 
Dan 7:4  DIE EERSTE HET SOOS 'N LEEU GELYK EN HY HET ARENDSVLERKE GEHAD. Terwyl ek kyk, is sy vlerke afgeruk en is hy opgelig, sodat hy op twee voete gestaan het soos 'n mens, en 'n mens se verstand is aan hom gegee. [2020: *Die eerste was soos ‘n leeu met die vlerke van ‘n arend. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgepluk was, hy van die grond af opgelig, op twee voete soos ‘n mens neergesit is en die hart van ‘n mens aan hom gegee is.*]
 
Dan 7:5  DIE TWEEDE DIER HET SOOS 'N BEER GELYK. HY HET OP SY AGTERPOTE GESTAAN EN HET DRIE RIBBEBENE IN SY BEK GEHAD. Daar is vir hom gesê: 'Vreet maar! Vreet soveel vleis as jy wil!' [2020: *En kyk, ‘n ander, ‘n tweede dier, het soos ‘n beer gelyk, en is langs die eerste dier opgerig. Daar was drie ribbes in sy bek tussen sy tande, en daar is vir hom gesê: “Staan op, eet baie vleis!”*]
 
Dan 7:6  EN TOE EK WEER SIEN, WAS DAAR NOG 'N DIER, EEN SOOS 'N LUIPERD. HY HET OP SY RUG VIER VLERKE GEHAD SOOS DIÉ VAN 'N VOËL. Hy het vier koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee.
 
Maar dit is oor die vierde dier dat Daniël so ontsteld was:
 
Dan 7:7  My nagtelike visioen het voortgeduur en toe ek weer sien, was daar 'n VIERDE DIER, SKRIKWEKKEND, VREESAANJAEND EN BAIE [2020: *buitengewoon*] STERK. Hy het groot ystertande gehad [2020: *met groot tande van yster*]   en alles wat voorkom, verslind en vermorsel en wat oorgebly het met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere [2020:*Hy het verskil van al die diere voor hom*]  en het tien horings gehad.
Dan 7:8  Terwyl ek stip na die horings kyk, [2020: *Terwyl my aandag nog by die horings was*] het daar 'n [2020: *ander*] klein horinkie tussen hulle uitgekom, en drie van die ander is uitgeruk [2020: *en drie van die vorige horings voor hom is ontwortel*] om vir hom plek te maak. Hierdie horing het mensoë gehad en 'n mond wat allerlei verwaande dinge kwytgeraak het. [2020: *Kyk, in hierdie horing was daar oë soos mense-oë en ‘n mond wat grootpraat.*]
Dan 7:11  Terwyl ek kyk, is die een dier oor die verwaande gepraat van die horinkie doodgemaak en is sy liggaam vernietig deur dit in die vuur te gooi.
[2020: *Ek het daarna nog bly kyk, weens die geraas van die verwaande woorde wat die horing besig was om kwyt te raak, ja, ek het bly kyk totdat die dier gedood is, sy liggaam verwoes is, en hy oorgegee is aan verbranding deur die vuur.*]
Dan 7:12  Ook die ander diere se heerskappy is van hulle weggeneem, maar hulle lewens is nog 'n tyd lank gespaar. [2020:*Die oorblywende diere se heerskappy is hulle ontneem, en ‘n langer lewe is vir hulle gegee, totdat ‘n tyd en ‘n tydsduur verloop het.”] 
 
Let bietjie op waaroor dit in die visioen van die vierde dier, die tyd van die Antichris en die vals profeet in Openbaring gaan:  oor die heiliges van die ALLERHOOGSTE!   Dit gaan oor die gemerktes in die boek Openbaring!  Dit gaan oor ons behoud, oor die guns wat ons in Christus van God ontvang, oor die sekerheid van ons lewe by God!
 
 
Dan 7:19  Toe wou ek weet waarvoor die vierde dier staan, wat anders was as al die ander, buitengewoon skrikwekkend, met ystertande en bronskloue, wat al wat voorkom, verslind en vermorsel het en wat met sy pote vertrap het wat oorgebly het.
Dan 7:20  Ek wou ook weet wat die tien horings op sy kop beteken, en waarvoor die ander een staan wat uitgekom het nadat daar drie uitgeruk is, die horing wat groter geword het as die ander en wat oë gehad het en 'n mond wat allerlei verwaande dinge kwytgeraak het.
Dan 7:21  Terwyl ek kyk, het daardie horing begin oorlog maak teen dié wat aan God behoort het, die horing het hulle oorweldig.
Dan 7:22  Toe het Hy wat ewig lewe, gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Die tyd het aangebreek dat die heiliges van God die koninklike heerskappy sou ontvang.
Dan 7:23  Dit is vir my soos volg verklaar: Die vierde dier is 'n vierde koninkryk wat op die aarde sal ontstaan en wat anders sal wees as al die ander koninkryke. Hy sal die hele wêreld insluk, dit verwoes en vertrap.
Dan 7:24  Wat die tien horings betref: in daardie koninkryk sal tien konings een na die ander regeer, en ná hulle sal daar een kom wat heeltemal anders sal wees as die voriges, en hy sal drie konings onderwerp.
Dan 7:25  Hy sal teen die Allerhoogste laster en die heiliges van die Allerhoogste vervolg. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander, en die heiliges van die Allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd.
Dan 7:26  Dan sal die hof sit en sal daardie koning se heerskappy van hom af weggevat en vir goed vernietig en beëindig word.
Dan 7:27  Die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die regeerders sal Hom dien en Hom gehoorsaam wees.
 
Is jy nie verstom nie? 
Daar is geen bespiegelinge en raaisels in apokaliptiese Goddelike visioene nie.
Wat hier staan, word opgesom in die boek JUDAS:
 
Jud 1:24  Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, Jud 1:25  aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: Die uiteinde van die stryd tussen Lig en Duisternis

DIE UITEINDE VAN DIE STRYD TUSSEN LIG EN DUISTERNIS
 
Ons hoor in Openbaring 22 die magtige profesie waarmee Jesus Christus sy  ontsaglike onthulling afsluit, sy openbaring van die hele wêreld- en kerkgeskiedenis aan die Kerk van alle eeue.  Ons het reeds so baie aangaande die wêreld- en kerkgeskiedenis gehoor, gesien en geleer dat ons nooit weer dieselfde denkpatrone kan hê as in die tyd toe ons nog nie deur die oop deur in die hemel kon kyk nie.
 
Kom ons lees vanoggend eers iets wat CS LEWIS geskryf het.  Ek haal dit aan uit THE BUSINESS OF HEAVEN, ‘n samestelling wat Walter Hooper uit CS Lewis se werke gemaak het.
 
 ‘’In Pantheism God is all. But the whole point of creation is that He was not content to be all.  He intends to be all IN all.”
 
Kom ons praat so ‘n bietjie oor hierdie lewensbelangrike stelling.
Ons hoor mense sê: “Hy/sy glo in God.  Hy/sy glo daar is ‘n God.  Hy/sy/ek glo in/aan die God van die Bybel.
Maar dit is nie ‘n geloof waarby die Goddelike Lig, die Lig wat soos vuur vanuit die troon in die hemel stroom, die lig wat alle mense verlig, ingesluit is nie.  Dit is nie ‘n geloof wat GOD SE LIG IN ONS insluit nie.   Dit is nie die Goddelike lig wat so lieflik en onvergelyklik in Jesaja 11:2 as die transformerende en onveranderlike werk van die Gees beskryf word nie. 
 
*Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here*.
Daarom staan daar in 1 Johannes 4:12-13  Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.  Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee.
 
 
Jesus WAS en IS en sal altyd daardie Lig wees, daardie Lig uitstraal, daardie Lig aan en IN bekeerde sondaars gee.  Daardie lig skyn binne-in bekeerde sondaars. 
Jesus bid hieroor:
Joh 17:22-23  Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is:  *“Ek in hulle en U in My*, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet”.
 
Daarom skryf Paulus: 1 Kor 1:30-32  Aan God is dit te danke *dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing.* Daarom, soos daar geskrywe staan: "Dié wat wil roem, moet in die Here roem."
 
Nou hoor ons deur die oop deur in die hemel wat daar vir elke gelowige en vir die KERK van alle eeue oor die uiteinde van die stryd tussen Lig en duisternis geprofeteer word.  En dit sal sekerlik gebeur.
Ons het onder andere Jesus se profesie aangaande die lot van alle goddelose, materialistiese, korrupte en onbekeerde monopolieë en ekonomiese netwerke, empires en mensgemaakte koninkryke in  Openbaring 18:23-24 gehoor.  Elkeen daarvan sal tot ‘n val kom en in ewige duisternis gehul word:
  Die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stemme van bruid en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou sakemanne was die heersers van die aarde, en deur jou bedrog is al die nasies mislei." Babilon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op die aarde doodgemaak is.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
23Die lig van ’n lamp sal nooit weer [18:14, 21b, 22a, 22b, 22c, 23b] in jou skyn nie. [Spr 24:20] Die stem van ’n bruidegom en bruid  (simbool van menslike toekomsverwagtinge) sal nooit weer[18:14, 21b, 22a, 22b, 22c, 23a] in jou gehoor word nie. Jou handelaars was die magnate van hierdie aarde, want (en)  deur jou bedrieëry (dwelms, dwelmmiddels, betowering)  het hulle  (soos Nineve voorheen) al die nasies om die bos gelei (bedrieg).” [Nah 3:4; Op 9:20-21;  17:4]
 
Hoe ontsettend belangrik is dit om die profesie aangaande onomkeerbare duisternis en die profetiese belofte aangaande onveranderlike, onvernietigbare ewige lig nou saam aan te hoor en te oordink!
 
Jesus Christus sê vir die Kerk van alle eeue: wanneer Hy op die wolke van die hemel verskyn en alles wat die Skrif aangaande ons toekoms by God ná die uitvoering van die volle heilsplan gebeur het, sal die stryd tussen duisternis en lig vir ewig verby wees. 
 
 Want dan sal die heilige Lig van God *OOR* alles skyn, *OOR* die ganse skepping.  Meer nog: die stryd tussen lig en duisternis gaan ook verby wees *IN* alles. Ook *in ons, en jou, in my, in ons* wat op die aarde sulke wankelmoedige en dikwels ook sulke onseker, struikelende, sukkelende, soms totaal moedelose verloste sondaars is. (Want daar is regtig min van ons wat nie gereeld moedeloos met onsself is nie, net soos Paulus: ...Rom 7:23-25: “... Ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? ”
 
Openbaring 22:5  Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
5Daar sal ook geen behoefte aan die lig van ’n kandelaar of van die son wees nie omdat die Here God vir hulle lig sal gee, [Op 21:22-25] en hulle sal vir altyd as konings regeer. [Dan 7:18]
 
Daar by die HERE, daar in die nuwe Jerusalem, sal ons dit uiteindelik kan uitjubel dat die volle oorwinning oor die duisternis aangebreek het.  Dat die duisternis waarmee ons in onsself geworstel het en die duisternis van hierdie wêreld wat ons omring het, deur God se heilige lig vernietig is.  Ons sal dit uitjubel dat die ewige lig om ons en oor ons en IN ons skyn, uit God en deur God en tot God.
 
Ons sal God vir die lig en die heerlikheid in Hom en deur Hom en tot Hom eer en dank en dit uitjubel: sonder vrees vir nog ‘n herhaling van ons gedurige insinkings wat ons op aarde geken het, sonder vrees dat ons God en ons naaste sowaar weer gaan teleurstel soos in hierdie bedeling, sonder vrees dat dinge diep in ons ou natuur (ons minderwaardigheidskomplekse, ons smagting na eer en aansien, ons bitterheid en verbittering, ons frustrasies en ons gemoedsversteurings, ons vleeslikheid en ons verslawings) ons ooit weer gaan oorweldig: : 
 
Rom 7:25:  “Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here.”
 
Ja, aan God die dank!  Aan Hom die dank dat ons ook die uiteinde van die stryd tussen lig en duisternis in Openbaring sien, en dat ons hierdie woorde wat daarop volg, in Openbaring 22:6 mag lees
 
  Toe sê die engel vir my: "Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God, wat sy Gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur."
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
Die Here Jesus se terugkeer is seker.
6Die engel het toe aan my gesê: “Hierdie woorde (Dié openbaring wat aan die Kerk gegee is) is geloofwaardig en betroubaar. Die Here God wat sy Gees aan die profete gegee het, het sy engel gestuur om aan sy diensknegte te wys wat binnekort moet gebeur.” [Op 1:1-3;  22:16]
 
Openbaring 22:7  Jesus sê toe: "Kyk, Ek kom gou! Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem."
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
7Jesus* sê toe:
(Sesde van die sewe seënspreuke in Openbaring) [Op 1:3; 14:13b; 16:15b; 19:9; 20:6; 22:7,14]
“Kyk, Ek kom gou! (Op 3:11;  22:12 ,20]
Geseënd is elkeen wat die profetiese woorde in hierdie boekrol gehoorsaam.”
 
 
Openbaring 22:8  Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
 
8Ek, Johannes, het hierdie dinge gehoor en gesien. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek in aanbidding neergeval voor die voete van die engel wat al hierdie dinge aan my uitgewys het.
 
Openbaring 22:9  "Pas op, moenie!" sê hy toe vir my. "Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en dié wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God!"
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
9Maar hy sê aan my: “Oppas, moenie! Ek is maar net ’n mededienskneg van jou en van jou medegelowiges (broers), naamlik die profete, en van dié wat die woorde van hierdie boekrol gehoorsaam. Aanbid God (alleen) !” [Jes 48:11b; Kol 2:18; Op 19:10]
 
 
Openbaring 22:10  Verder sê hy vir my: "Moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
10Hy het toe aan my ’n opdrag gegee: “Moenie die woorde van hierdie profetiese boekrol verseël nie (Maak dit bekend aan die Kerk van Christus, elke Christen),  want die eindtyd is naby. [Dan 12:4; Op 22:16]
 
HERE, ons loof U vir die openbaring van die uiteinde van die stryd tussen lig en duisternis.  Dankie, HERE!

 

Type the title here

Type the text here

Kliek en kry: Die Godstad en sy bewoners

DIE GODSTAD EN SY BEWONERS

 

IOpenbaring 21, die voorlaaste hoofstuk in die Bybel, die slotgedeelte van die Troonpredikasie aan die Kerk van alle eeuesien die KERK iets so onbeskryflik heerlik dat alles in ons as lede van Christus uitroep:

 • HERE, hou my op koers, want ek wil ook daar wees! Waarsku my, HERE, as ek afdwaal, want ek wil ook daar wees.  Moet my nie aan die drifte en begeertes van my ou natuur oorlaat nie, HERE, want ek wil ook daar wees! 
 • Wees streng met my, dissiplineer en tug my, HERE, want ek wil ook daar in u Teenwoordigheid gaan leef.
 • Verander my wil en emosies, my prioriteite en denkpatrone, HERE, want ek wil  hierdie lewe nêrens anders as in die Godsryk wees nie... by U wat liefde is.  By U wat Lig is.  By U, die Getroue.  By U wat Uself EK IS noem. Ek wil U eindelik verheerlik soos wat ek moet.  Ek wil daar wees waar die verlostes van alle eeue, die hemelinge en alles in die nuwe skepping  u vereer en waar die volgende sekerlik sal gebeur:

 

Op 5:11-14:   Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesienDaar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor   uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eerheerlikheid en lof te ontvang."  Die hele skeppingalles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor : "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid." Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.

 

 

In Openbaring 21, die slotgedeelte van die groot onthullingsprofesie oor die toekoms wat Jesus deur die oop deur in die hemel aan sy Kerk gee, ontvang die KERK van Jesus Christus ‘n visioen van die plek waar elkeen van ons die ewigheid gaan deurbring.  Elkeen wat in Christus is en in Christus blygaan deur die liefde en genade van die Drie-enige God wat die enigste verlossingsplan vir sondaars konseptualiseer en uitgevoer hetvir altyd hier leef.  

 

Omdat die LAM van God, Jesus Christus, tot die einde toe in die Goddelike Verlossingsplan volhard hetgekruisig is, gesterf hetdood was, uit die dood opgewek is, teruggegaan het na die hemel en sy Heilige Gees vir ons gegee het om ons in alle waarheid te lei, is DIT die eindbestemming van ons lewensreis.  

 

DIE STAD, DIE NUWE JERUSALEM

 

Openbaring 21:2  En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is.

Openbaring 21:10  Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom.

Openbaring 21:11  Die stad het die heerlikheid van God: sy glans is soos dié van die kosbaarste edelsteensoos 'n kristalhelder opaal.

Openbaring 21:12  Die stad het 'n groot hoë muur met twaalf poorte. By die poorte is daar twaalf engele, en op die poorte is daar name geskrywedié van die twaalf stamme van die volk Israel.

Openbaring 21:21  Die twaalf poorte is twaalf pêrelsElkeen van die poorte is uit een pêrel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël.

Openbaring 21:22  'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, en die Lam.

Openbaring 21:23  Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.

Openbaring 21:27  Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doensal ooit daarin kom niemaar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe staan.

 

 

DIE BEWONERS VAN DIE GODSTAD IS BY ABBA en HY BY HULLE

 

Openbaring 21:6-7:  Verder  Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. *Aan elkeen wat dors hetsal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die leweverniet. *Elkeen wat die oorwinning behaalsal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees*.

NLV met ToeligtingOpenbaring 21:6-7: 6Verder het Hy vir my gesê: “Dit (Die verlossingsplan, die ou bedeling van Kerk en aarde)  is afgehandel. [Joh 19:30; Op 10:5-7; 16:17] Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. [Op 1:8;  22:13] 7Die een (Elke gelowige) wat aanhou oorwin, [Op 2:11; 17, 24-26] sal hierdie dinge erf, en Ek sal vir hom God wees en hy sal vir My ’n kind wees. [Sag 8:8; Rom 8:15-17]

 

Die nuwe hemel en die nuwe aarde is die bestemming waar ons nie slegs deur die Gees (soos hier van die aarde af) ABBA!, dit is Vader! sal uitroep nieDaar sal ons by ons Vader wees, by ons God, by ABBA, sy seuns en dogters by HOM.

 

So  Christus in die Troonpredikasie vir sy liggaam op aarde:

*Elkeen wat die oorwinning behaalsal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees*.

 

 is dit nou met die kinders van die Vader, ABBA se kinders hier op die aarde:

Rom 8:15-16  Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons (hier op aarde)  tot God laat roep: "Abba!" Dit beteken Vader.  Hierdie Gees getuig (nouterwyl ons nog so spartel en spook en baie trane stort en sy genade in siekte en trauma so nodig hetsaam met ons gees dat ons kinders van God is.

Maar hier het ons reeds die beloftehier op die aarde: Rom 8:17  En omdat ons kinders is, is ons ook erfgenameOns is erfgename van God, erfgename saam met ChristusAangesien ons deel het aan sy lydingsal ons ook deel  aan sy heerlikheid.

*Elkeen wat die oorwinning behaalsal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees*.

 

DIE BEWONERS VAN DIE GODSTAD ONTVANG HULLE ERFENIS

 

Die nuwe hemel en die nuwe aarde is die beloftebestemming  van elkeen wat in Christus bly en nog nie regtig ‘n idee van ons erfporsie saam met Christus het nie.

 

Daar is ‘n erfenisdaar is iets ondenkbaars wat op elkeen wag wat in Jesus Christus verlossing ontvang het en in Hom bly asof sy/haar lewe van Hom alleen afhang.  Want ons lewe HANG VAN HOM ALLEEN af.  Hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe.   Hy alleen is die opstanding en die lewe.  Hy alleen bemagtig ons met sy Gees.  Hy alleen is die Hoof van die Kerk hier op aarde.    HY ALLEEN bewaar die erfenis wat ons NIE verdien nie, die erfporsie wat HY vir ons verdien hetvir onsvir wanneer ons by die nuwe Jerusalem aankom.

 

Kom ons lees van die erfenis wat op jou wag. Op my. Op elkeen wat in Christus bly:

 • Mat_11:12  Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit.
 • Mat_25:34  Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant : 'Komjulle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorbereiNeem dit as erfenis in besit,
 • Jak_2:5  Luister, my liewe broersKies God nie juis dié uit wat in die  van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat Hy belowe het aan dié wat Hom liefhet nie?
 • Rom 8:18-19  Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduurnie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is.

 

Ons verdien hierdie erfenis nie.  Ons is gered, die bloed van die LAM is gegee om dit vir ons te koop.  Ons word uit God se vrye genade en onbegryplike liefde hemel toe geneem om dit in ontvangs te gaan neem en ewig tot sy eer te gaan geniet.

 

NIKS KAN VERVELIGER WEES NIE...”

En nou kan ons by daardie totaal menslike gesprek uitkomnou, in die lig hiervan, kan ons ons eie bedenkinge ook deurwerk:

 

Het jy mense ook al hoor : ‘’’n Hele ewigheid van lofprysing, ‘n hele ewigheid van halleluja’s, ‘n hele ewigheid van blydskap en vreugde...’’ That, my dear, is  a pie in the sky, one day when you die.  Want niksabsouluut niks, kan verveliger wees nie.”

 

Ja, hier praat ons nog die taal van torre en spinnekoppe en miere.

As hulle na ons, die hoër wesens sou kyk (en hulle is so happy in wat hulle doen en eet en vang, hulle soort bestaan), kan hulle hulle nie ons hoër bestaan met ons baie tale, ons denkprosesse en ons soort ideale, ja, selfs ons aardse lofprysing aan God indink nie.  Want hulle is (nog) nie so nie.

 

Van ons  die Skrif:

1 Kor 15:51-53:   Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekendOns sal nie almal sterwe niemaar ons sal almal verander word.  By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weerklink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word.   Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike.

 

In totaal veranderde liggame, in ‘n volmaak geheiligde denksisteem, gees, sielverstand en wilsal ons as nuut-beliggaamde hemelinge voor ABBA staan,  voor  Christus wat ons erfenis vir ons met sy bloed gekoop hetvoor die gekruisigde HEER, en kyk, Hy leef en regeer...  en daar sal nie meer onheilig en opstandig verdeelde harte en verdeelde prioriteitevalsheid en louheid in die nuwe hemel en aarde wees nie.

 Onheilige en rebelse eiebelang sal nie meer voor ABBA, ons Vader, bestaan nie

Afvalligheid sal vir ewig uit die wil, die denke, die hart en die gees van die uitverkorenes in die Teenwoordigheid van die God van liefde verdwyn.

Ons sal in die teenwoordigheid van die Drie-enige God nie meer begeer om te doen wat ons ou natuur op aarde, toe ons nog insekte was, gedoen nie

Ons sal in die huis van ons Vader, ABBA vir ons deur Jesus Christusgeen stryd meer met versoekings en aanslae van die Satan (wat in die poel van vuur is), die (vergane ou) wêreld en ons vernietigde ou natuur  nie.

 

DIÉ WAT NOOIT IN DIE LEWE  HIERDIE LEWE TOEGANG TOT EN VERBLYFREG IN DIE GODSTAD SAL  NIE:

 

Openbaring 21:8  Maar *dié wat bang en ontrou geword het*, die losbandigesmoordenaars en onsedelikesbedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaarshulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood."

 

8Maar vir die oneerlikes (leuenagtige lafhartiges), *onbetroubares (dié wat geloof en volharding prysgee)*, [Luk 7:23; Op 17:14]  korruptesmoordenaarspersone wat seksuele sondes doentowenaarsafgodsdienaars en al die leuenaars wag die poel wat met vuur en swael brand (die verdoemenisewige liggaamlike en geestelike lyding). [Mark 9:43-48; Op 14:10-11] Dit is die tweede dood ( die aardse dood).”

 

En daarom lees ons nou HEBREËRS 10, daardie ontsettende vermaning tot volharding in die konflik tussen heiligmaking en afvalligheiddaardie ontsettende vermaning om in die konflik teen die sonde te volhard

Want presies hierhier waar ons die eindbestemming van elkeen sien wat in Christus blypresies hier pas Hebreërs 10 in:

 

Heb 10:14  Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak.

Heb 10:15  Ook die Heilige Gees betuig dit aan onsEers  Hy:

Heb 10:16  "Dit is die verbond wat Ek met hulle na daardie dae sal sluit die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal Ek dit skrywe."

Heb 10:17  Dan  Hy verder: "Aan hulle sondes en hulle oortredings sal Ek nooit meer dink nie."

Heb 10:18  Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.

Heb 10:19  Broersons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom,

Heb 10:20  en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.

Heb 10:21  En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het,

Heb 10:22  laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheidOns harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water.

Heb 10:23  Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.

Heb 10:24  Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.

Heb 10:25  Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is niemaar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Heb 10:26  Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie.

Heb 10:27  Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer.

Heb 10:28  As iemand die wet van Moses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak.

Heb 10:29  Hoeveel swaarder straf, dink jullesal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het?

 

 
 
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2021 Seker.co.za
Chillies