Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DIE ANTICHRIS

 

 

DIE ANTICHRIS

wie of wat hy is;

wat hy doen;

wat sy teenwoordigheid ons aangaande die aftik van die Goddelike horlosie vertel.

 

In Openbaring 11: 8 sien en hoor die ware Kerk die antichris verskyn.

 

Openbaring 11:8: Wanneer hulle (die twee getuies, die klein oorblyfsel van die Kerk met hulle kragtige, Geesvervulde boodskap aangaande Jesus Christus. ‘n boodskap van sonde, oordeel, geregtigheid en verlossing net deur Christus)  egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal *die dier wat uit die onderaardse diepte uit kom*, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak.

*Die dier wat uit die onderaardse diepte uit kom*  is die antichris.

Die dier, die antichris, maak oorlog teen die twee getuies (die klein oorblyfsel van die Kerk, die ware Kerk wat die magtige boodskap van sonde, geregtigheid, oordeel en genade deur die kruisdood van Jesus as Lam van God verkondig.) In Openbaring 11:8 staan dat die antichris die twee getuies oorwin en hulle doodmaak.

Soos in die groot stilte tussen die Ou- en die Nuwe Testament, sal die Evangelie van sonde, geregtigheid, genade in Christus en God se ewige oordeel oor dié wat die Seun verwerp, spesifiek in die laaste era voor die Wederkoms *nie meer vanuit die samekoms van die verlostes op aarde gehoor word nie*.

Want die antichris, wat gebind was tot daardie era, die antichris wat reeds in die eerste eeu ná Christus as verwoester en opponent van Jesus op die toneel was, maar voorheen soos ‘n wilde dier aan ‘n ketting wat vanuit die hemel vasgehou is, verskyn  in al sy verwoestingskrag in die laaste era voor die Wederkoms. Hy verskyn net voordat die sewende basuin geblaas word. Hy kom uit die onderaardse diepte, uit die magsgebied van Satan self.  Hy kom te voorskyn soos ‘n vulkaan wat uitbars.   

 

Hoe weet ons dat die antichris nog altyd werksaam was?

Ons lees van hom in 1 Johannes 2:15-18:   Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit – kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld.  En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor *dat daar 'n antichris kom*; en *daar is nou reeds baie antichriste*. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is.

Let wel:  die apostel Johannes, (ook die skrywer van die Evangelie van Johannes en die boek Openbaring)  skryf in die eerste eeu nC. in sy herderlike geskrifte  (1, 2 en 3 Johannes) aan die Kerk van sy tyd (en volgens die wil van God vir die hele Kerk en vir elke gelowige)  oor baie antichriste uit wie se aanvalle, doen en late die Kerk moet weet dat die horlosie na die Wederkoms aftik.

 

Hy skryf in sy briewe aan die Kerk oor die Antichris.  En in Openbaring 11 skryf hy nog meer oor die antichris.  Johannes is deur God uitgekies om oor die antichris te skryf. Nadat hy in sy briewe oor die antichris moes skryf, beland hy op die eiland Patmos.  Daar, deur die oop deur in die hemel ontvang hy ‘n voorstelling van hoe die antichris is, wat die antichris doen en hoe die geloofsgemeenskap die antichris moet teëstaan. 

 

In sy briewe aan die eerste Kerk (en volgens die wil van God ook aan ons), dra die apostel Johannes die feit aan die Kerk oor dat daar ‘n antichris is.  Onder leiding van die Gees rus Johannes die Kerk van sy tyd en die Kerk van alle eeu toe met ‘n tydlose definisie van wie die antichris is:

1Joh  2:22  Wie is die leuenaar anders as *hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hý is die antichris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie*.

 

Hoe wonderlik stap vir stap werk die Gees van die HERE met die eerste Kerk en met die Kerk van alle eeue.  Só  verduidelik Jesus die wese en werk van die antichris aan sy Kerk, sy bruid, deur Johannes in sy bedieningsfase VOORDAT hy op die eiland Patmos beland het vir die neerskryf van die finale openbaring aan die KERK, soos gevind in die boek Openbaring.

 

1Joh 4:2-3:  Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is.  

 • *En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris*,

 • *die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is*.

 

Kom ons luister na Johannes se vierde verwysing na die antichris in sy brief aan die eerste Kerk en aan die Kerk van alle eeue.

 

2 Joh 1:7  Daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld. *Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met "die misleier", "die antichris", bedoel*.

 

Die definisie van die antichris in Easton se Bible Dictionary is dus 100% Skriftuurlik. 

ANTICHRIST: Against Christ, or an opposition Christ, a rival Christ. The word is used only by the apostle John. Referring to false teachers, he says ( 1 John 2:18 1 John 2:22 ; 4:3 ; 2 John 1:7 ), "Even now are there many antichrists."

 

IN Baker’s Evangelical Dictionary lees ons o.a. die volgende oor die antichris:  

Antichrist :The term "antichrist" occurs only in 1 and 2 John, and there in both singular and plural forms. It is part of a complex of images and figures that represent the activity and power of evil — of those forces that are hostile to God. The dragon (die dier) is used twelve times in Revelation and designates the devil and Satan and the enemy of God's Messiah. The beast is a central image in Revelation used to symbolize that which opposes  God.

Die oorlog van magte, mense, persone, instansies wat vanuit die hel aangevuur word, is vanselfsprekend toegespits op die Kerk van Jesus.  Dit is in die Kerk, dit is in Kerkraadsvergaderings, dit is in kerkgeboue en betrek die Kerk. 

Laat ons nie net dink nie: “Die wêreld daarbuite is boos...”

Dit is, en dit sal so bly.  Maar laat ons weet:  die Bose, die antichristelike magte,  die draak/dier/antichris is in die Kerk aan die werk, rondom die Kerk aan die werk, in geskrifte en prediking van die KERK aan die werk.  Die bose magte is teen Christus, teen die hoof van die Kerk, en teen hulle wat Hom as Hoof en HEER en Koning bemin, hulle aan Hom oorgegee het en hulle wat geen ander prioriteite as die verheerliking van sy Naam, die uitbreiding van sy Koninkryk en die doen van sy wil het nie.

So is die KERK volgens die Woord:

Ef 2:19-21  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.  Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is.  In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.

 

Kom ons lees weer wat in Openbaring 11:8 staan: Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal *die dier wat uit die onderaardse diepte uit kom*, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak.

 

Wat hier in Openbaring 8 staan, is presies wat in 1 Tess 2: 3-12 staan:

 

Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is.

Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teëhou, moet eers uit die weg wees, en dan sal die wettelose self op die toneel verskynmet groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo.

Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig.

2Tes 2:9-11:   Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders  en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie.  Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo.En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word.

 

Watter ander gebed kan die KERK bid as ‘n gebed wat gebaseer is op die aantrek van die volle wapenrusting van GOD? 

 

EF  6:10  Verder nog dit (KERK VAN JESUS) : Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.

EF  6:11  Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, (KERK VAN JESUS) sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.

EF  6:12  Ons (die (KERK VAN JESUS se) stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

EF  6:13  Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle  (KERK VAN JESUS) weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan (as die TWEE GETUIES).

 

 

Kliek en kry: DIE OPEENVOLGING VAN BOODSKAPPE

DIE OPEENVOLGING VAN BOODSKAPPE.  

EN DIE LAASTE OPDRAG AAN DIE KERK.

 

 1. Die Ou Testament bevat die Godgegewe boodskappe van die profete:  ‘n Verlosser sal kom!  Daar sal een spesifieke Verlosser wees!

 2. Die nuwe Testament bevat die Godgewe boodskap van Johannes die Doper!  Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

 3. Die evangelies bevat die boodskap van Jesus Christus, onbeskryflik in omvang en diepte en hoogte, en so verstaanbaar dat elke kindjie dit kan verstaan:  Ek is die Seun van God.  Ek het gekom om aan jou die ewige lewe te gee.  Ek het gekom om aan jou lewe in oorvloed te gee.  Ek het gekom om jou uit die duisternis te haal en in die lig te laat leef. God het jou lief.  Wie in My glo, sal lewe, al het hy ook gesterf.   Wanneer Ek uit die dood opgestaan hetkom my Heilige Gees vir altyd by julle woon om julle in alle waarheid te lei, te vertrooskrag te gee, julle lewe en gedrag en denke radikaal te transformeer.  Hy sal van My getuigoor en oor en oor en oor.  

 4. Dan kom die boodskappe van die apostels. Op aarde  Paulus en die Kerk in totale verwondering oor wat ons nou reeds weet:

 

Ef 3:5  Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou *deur die Gees* aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. Ef  3:6  En dít is die geheimenis: *deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus*, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons *deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het*.

Paulus skryf oor sy lewenstaak: Ef  3:7  Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Ef  3:9  *Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer* nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Ef  3:10  Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid *deur die kerk* bekend laat word *aan elke mag en gesag in die hemelruim*,

Ef  3:11  soos Hy Hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring.

 

Kom ons lees weer wat Paulus op aarde in totale verwondering skryf oor wat ons nou reeds op aarde weet en aangryp en ken en dankbgebede na God bring.  Ons lees hierdie boodskap van die (al die) apostel(s) in die oorspronklike ms van die NLV met Toeligting:

6Dié geheime plan (Goddelike plan waarvan die mensdom nie bewus was nie) is dat die nie-Joodse nasies deur (in) Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van God se volk, dat hulle saam lede van dieselfde liggaam is, [Gal 3:26-27; 1 Kor 12:12-14] en saam deel het aan die beloftes (vir hierdie lewe en die toekomstige) wat op grond van die Goeie Nuus (evangelie) verkry word. [Gal 3:14; 1 Joh 2:25] 8Aan my, (vanweë my vervolging van die volgelinge van die Here) die heel onbelangrikste van al God se mense (die heiliges), [Hand 9:1-2; 1 Kor 15:9-10] is hierdie genade (voorreg) gegee om aan die nie-Joodse nasies die onmeetlike rykdom van Christus te verkondig! [ Rom 15:15b-16; 1 Kor 15:10]  9Ek moet vir almal duidelik maak hoe God, die Skepper van alle dinge, die geheime plan uitvoer wat nog altyd (van alle eeue af vir die mensdom) verborge was. 10Die doel hiermee is om nou deur (middel van) die kerk (almal wat in Christus is) *vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers [Ef 1:21; 6:12] te wys hoe allesomvattend die wysheid van God 11se ewige plan is*, dié plan wat Hy (presies soos Hy dit beplan het) deur Christus Jesus  ons Here tot uitvoer bring. [Ef 1:4, 11;  3:18,19] 12Deur Christus en ons geloof in Hom, kan ons met vertroue vrymoedig (heeltemal seker van God se liefde) na God toe gaan (het ons die vrymoedigheid en toegang in vertroue)

 

EN AAN DIE KERK GEE JESUS CHRISTUS DIE FINALE BOODSKAP.

In Openbaring 10 ontvang ons, God se mense in die tyd tussen die eerste en tweede koms van Jesus deur die oop deur in die hemel die finale  boodskap van bemoediging aan die Kerk.  Ons ontvang die boodskap wat uit die direkte teenwoordigheid van God deur ‘n engel gebring word. Wie is ONS?  Ons, God se mense, is die draers van die drievoudige seël waarmee God Self ons laat merk het.  In die briewe aan die Kerk word die seël (die merkteken en waarborg beskryf: Op 3:11-12  Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. *Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam (Messias, Verlosser, Middelaar, Lam van God, Groot Hoëpriester) op hom skrywe.*)

 

 Openbaring 10 is ‘n boodskap aan die hele Christendom in ‘n wêreld van verskrikkingrampeverdrukking)  Die identiteit van die ontvangers na wie die engel uit die direkte Teenwoordigheid van God kom, word op heerlike wyse in Op 7:1-17 beskryf.  Lees sommer weer die hele Openbaring 7.

 

Op  10:1  Toe het ek 'n ander engel, 'n sterkeuit die hemel uit sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog (die Verbondstekenbokant sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos vuurpilare (want hy kom as gestuurde uit die direkte teenwoordigheid van God).  In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan (wat dui op die reikwydte van hierdie boodskap van God af), Op  10:3  en met 'n harde stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitroep, het sewe donderslae geantwoord.

Op  10:4  En toe die sewe donderslae praat, wou ek dit opskrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê: "Hou geheim wat die sewe donderslae gesê het; moet dit nie opskrywe nie." Op  10:5  Die engel wat ek op die see en die land sien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig Op  10:6  en 'n eed afgelê by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met 'n eed bevestig: "Daar is geen tyd meer oor nie.

 

WAT MOET DIE ENGEL WAT UIT GOD SE DIREKTE TEENWOORIDGHEID KOM, VIR DIE KERK Sê?  Hy moet sê, hy moes deur al die eeue sê en en hy sê vandag:

Op  10:7  Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborge bedoeling met alles bereik word, soos Hy die blye tyding aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het."

Die engel moet sê dat God se  raadsplan wat buite alle menslike begrip lê, volledig verwerklik sal word.  Dat niks ná die laaste basuin meer uitstaande en hangende sal wees nie.  Dan sal alles wat voor die skepping van die aarde in die Drie-Eenheid ten opsigte van sy Koninkryk, binne sy wil en ten opsigte van ons as sy Bruid en ons plek in die lewe hierna beplan is, heerlik en heilig en voltooi sigbaar word. Dan sal alles wat die Drie-enige God  met soveel lyding en soveel genade beplan en uitgevoer het, sigbaar wees. En ons kry later in Openbaring deur die oop deur in die hemel reeds ‘n paar asemwegslaan- voorskoue van die heerlikheid en die vleklose skoonheid en vreugde van die hemel waarvan God die Middelpunt is:

 

NLV met Toeligting:  OPENBARING 21: 9-11,  NLV met Toeligting:

9Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke vashou wat vol was met die laaste sewe plae, [Op 15:5-7] nadergestaan en aan my gesê: “Kom, ek sal jou die bruid (die Kerk van alle tye) wys, die vrou van die Lam (dié wat aan God toegewy is, die heiliges; die volle geloofsgemeenskap as geliefde van Christus).” [Ef 5:31-32; Op 19:7-9]

10Hy het my toe in die Gees (in die gees)* na ’n groot en hoë berg geneem (soos Moses en Esegiël) [Deut 32:49; Eseg 40:1-4en die heilige stad Jerusalem, wat (in teenstelling met Babilon) [Op 18:2-5]  van God af uit die hemel afgekom het , aan my gewys. 11Die stad (Die heilige nuwe Jerusalem, anders as Babilon) [Op 17:4was gevul met die heerlikheid van God. Dit het (in Goddelike lig) [Jes 60:19-20; Op 21:23-24gestraal, net soos ’n baie kosbare steen, soos ’n kristalhelder jaspis (dalk ‘n vroeëre benaming vir opaal)[Op 4:3]

 Ja, die Kerk moet weet dat  God se  raadsplan wat buite alle menslike begrip lê, volledig verwerklik sal word.  Daarom is die deur in die hemel oopgemaak, sodat ons kan sien en hoop kan skep en kan DROOM van die toekoms by die HERE.  En kan jubel oor ons toekoms by die HERE.

 

Die engel van Openbaring 10 moet nog dinge vir die KERK sê:

Op  10:8  Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê: "Gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan."

Op  10:9  Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my: "Neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees."

Op  10:10  Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword.

Op  10:11  Toe het hulle vir my gesê: "Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig."

 

Die engel in die visioen kom van die Troon van God af en sê vir die KERK:  die boodskap van Jesus Christus, van verlossing en hoop en lewe is ook in hierdie tyd van gelyktydige rampe aan jou toevertrou.  "Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig."

 

In die laaste boodskap van die reeks boodskappe in die Bybel, in die finale boodskap, sê Jesus weer en dringend en ondubbelsinnig aan die KERK dat die evangelie van Jesus verkondig moet word.  Dat ONS dit moet verkondig:

 

2 Kor_5:19  Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.

 

HERE, laat ons U laaste opdrag in hierdie laaste boodskap nakom!

 


 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: PANDEMIE-HUWELIK

PANDEMIE-HUWELIK
 
2 Pet 1:19: Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn.  Julle sal goed doen as julle in sy lig bly [2020:*Julle doen die regte ding as julle daarop fokussoos op ‘n lamp wat in in ‘n donker plek skyn*] totdat die dag aanbreek *en die môrester opkom in julle harte*.
 
 
Dominee Walter Wangerin het in die middel van die nag wakkergeskrik en besef dat sy vrouRuthannenie in die bed by hom is nie.  Hy het haar in die sitkamer op die rusbank aangetref, verwese en wasbleek. “Ek wil van jou skei,” het sy vir hom gesê.
 
“Maar hoekom?” Hy was so geskok dat hy byna nie kon praat nie.
 
 
Sy het begin opnoem: “Wanneer die hoof van die gevangenis laat weet dat iemand daar jou wil spreek, is jy onmiddellik beskikbaar. Wanneer een van jou eie kinders vir jou ‘n verjaardagkaartjie maak, sê jy dankie, en dit is dit. Maar die gemeentekinders se prente word teen die kerksaal se mure aangebring en opgehemel. Wanneer iemand jou in die middel van die nag uitroep, trek jy aan en ry jy daarheen. Maar wanneer jy van iewers af terug is by my, trek jy jou studeerkamerdeur toe en laat my alleenJou lewe gaan oor jouoor ander en oor jou werk in die Kerk.”   En dit was waar. Dit was hartverskeurend waar.  Soos wat Jesus vir die gemeente van Efese gesê het, sou Ruthanne ook vir Walter kon sê: Op 2:4  Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. ... Ek het dít teen jou, Walter: jy het my nie meer so lief soos in die begin nie.
 
 
Hierdie ware verhaal kom uit ‘n skreiend eerlike boek, AS FOR ME AND MY HOUSE, deur Walter Wangerin.
 
 
Nee, Walter en Ruthanne het nie in pandemietyd deur so ‘n ellendige tyd gegaan nie. Maar Walter was ook totaal oorweldig deur die eise van sy werk, deur menslike nood en leed, net soos wat ons dit nou beleef.  En Ruthanne was óók oorweldig en het hom so nodig gehad.  Sy was stukkend; sy wou van hom wegvlug omdat hy haar eensaamheid in die huwelik nie raakgesien het nie.
 
 
Walter het die oomblik onthou toe hy geweet het dat Ruthanne die lewensmaat vir hom is.  Hy het onthou hoe Ruthanne geskaterlag het toe haar dik sussie met Down Sindroom tussen hulle op ‘n bank kom sit en ‘n innige oomblik kom versteur het. ‘’My, how she can laugh!’’ het Walter nog gedink.  En toe gee hulle daardie Kersfees albei vir mekaar ‘n lekker warm trui.  Toe weet hy:  God het my na hierdie vrou gelei.“This, at last, is the one for me.”  En hierdie lieflike herinnering was waar. Dit was hartverskeurend waar.
 
 
Maar die nag toe Ruthanne van hom wou weggaan, het aangebreek. En dit was die realitiet. Dit was die hartverskeurende realiteit van verwydering en van die toenemende gevoel dat Walter nie meer lief genoeg vir haar was nie.
 
 
Walter het met God gaan worstel en die wete ontvang: Die huwelik is ‘n verbond.  “It is also a covenant of time, of care, of availability.” En ook dit is waar. Dit is onomstootlik en ononderhandelbaar waar.
 
 
Walter het na Ruthanne gegaan en vir haar gesê: “Elke dag, come hail or rain or snow, gaan ek op ‘n hoë stoel by jou in die kombuis kom sit. En jy kan en mag met my praat so veel jy wil.” En dit was lewensnoodsaaklik, want hulle was reeds op die rand van die afgrond.
 
 
Walter het dit gedoen, en vir drie volle maande het sy NIE met hom gepraat nie.  Sy was te stukkend, die trauma van haar verlatenheid was te groot.  Walter het die insig ontvang om haar nie daaroor te verwyt nie, om net te volhard in hierdie stuk selfversakende liefde. Hy het elke aand terwyl sy aandete maak, daar op die hoë stoel gaan sit, en hy skryf dat hy soos ‘n uil op ‘n kluit gevoel het. 
 
 
 
Uiteindelik het Ruthanne hom weer stukkie vir stukkie begin vertrou, dat hy dáár sou opdaag vir haar. En sy het enkele sinnetjie met hom begin praat, totdat kommunikasie weer sukkelend reggekom het. Totdat die verbond weer heel was.  En dit is waar, dit is waaroor die boek AS FOR ME AND MY HOUSE handel.  Ek en my huis sal die HERE in gehoorsaamheid dien, soos wat Josua, Moses se opvolger, gesê het. Want geen ander pad as die pad van toewyding aan God en aan mekaar lei na die verinniging van enige verhouding nie.
 
 
 Christus en sy Kerk — sy Bruid— is ook tans in ‘n pandemiehuwelik. Kom ons kyk na die waarhede in hierdie verhouding. 
 
 
Alles om ons is verskriklik, presies soos wat dit in Openbaring 8 staan. Onafwendbare, katastrofiese en skrikwekkende gebeurtenisse tref die aarde tussen die eerste en tweede koms van Jesus, sodat sondaars hulle sal bekeer, en sodat die Kerk haar verhouding met Christus, die Bruidegom, sal verinnig.  So sal dit voortduur totdat Jesus kom. Vir ons as individuele Christene en vir die Kerk, die Bruid van Christus, voel die lewe nou dalk tien keer meer onhanteerbaar as vir Ruthanne Wangerin.  
 
 
Ons hoor wat in Op 8:13 staan: “Toe het ek 'n arend hoog in die lug sien vlieg, en ek het hom met 'n harde stem hoor skreeu: "Wee, wee, wee die bewoners van die aarde wanneer die ander drie engele op hulle trompette gaan blaas."
 
 
En ons wil dit nie hoor nie.  Net so min as wat Ruthanne van nóg moeilike tye in haar man se bediening wou hoor, so min as wat ons wil hoor dat entstowwe dalk nie werk nie, dat daar nog ‘n derde vlaag van die coronavirus aan die kom is, wil ons hoor dat die lewe in aanloop tot die wederkoms nog meer skrikwekkend gaan word, sodat sondaars hulle sal bekeer, en sodat die Bruid haar verbondenheid met haar enigste Bruidegom, haar kommunikasie met Hom, haar toewyding aan HOM, as hoogste prioritiet sal beskou en najaag.  
 
Is ons in ‘n pandemiehuwelik met Christus?  As ons ooit getwyfel het, luister na Openbaring 9, soos voorgelees uit die oorspronklike manuskrip van die NLV met Toeligting, ‘n publikasie wat DV binnekort by CUM verskyn.  Let op die woord ‘*soos*   Hier sien ons dat onbekryflike gebeurtenisse in beeldspraak beskryf word.  Dat die huwelik tussen Christus en sy bruid nou ook *soos* ‘n pandemiehuwelik is.  Maar kyk spesifiek of jy die trouring in die pandemiehuwelik kan raaksien of raakluister.  Of jy die liefde van die Bruidegom vir sy bruid, sy verbintenis met haar, kan raakluister:  
 
 
 
Sprinkane sak soos skerpioene op die Goddeloses [Ps 36:2] toe
 
 
Daarna het die vyfde engel op sy trompet geblaas. Ek het gekyk (in ‘n openbaring gesien) hoe ’n ster (engel) van die hemel af op die aarde val (om die eerste “vreeslik,”, skrikwekkende ramp, verskrikking wat deur die boodskapperarend aangekondig is, te bewerkstellig), en die sleutel van die tonnel na die bodemlose put is aan hom gegee. 2Hy het toe die tonnel na die bodemlose put  (simbolies van die woonplek van Satan en sy engele, bose geeste) [Luk 8:30-31] oopgesluit (om die bose magte binne die perke wat God stel, los te laat). [Job 1:12; 1 Kor 10:13; Op 7:2-7] Daar het rook uit die tonnel opgedwarrel, *soos*  die rook uit ’n groot smeltoond. Die son en die lugruim is deur die rook van die tonnel verduister. [Op 14:11] 
 
3Uit die rook het (‘n beeld van) sprinkane (wat aan die agste plaag in Egipte herinner) [Eks 10:1-20] oor die aarde heen geswerm. Hulle (Die magte wat aan sprinkane herinner) is toegelaat om dieselfde vermoë te hê as skerpioene. 4Hulle is aangesê om nie die gras op die aarde, of enige plant of boom te beskadig (*soos*  wat werklike sprinkane doen) nie, *maar net die mense leed aan te doen wat nie die seëlmerk van God (waarborg, merk van Goddelike Eienaarskap en beskerming)  op hulle voorkoppe het nie.* [Op 7:2-7]  5Hulle is uitdruklik aangesê om nie die mense dood te maak nie, maar om hulle wel vyf maande lank (moontlik die lewensduur van ‘n sprinkaan, m.a.w. vir die tydperk wat God die demoniese teisteraar toelaat om die goddelose te folter) te folter. Hulle foltering was *soos* * die brandpyn wanneer ’n skerpioen jou steek. 6Gedurende daardie dae sal die mense dit verkies om liewer dood te gaan, maar dit sal nie met hulle gebeur nie. Hulle sal begeer om dood te gaan, maar die dood sal hulle ontwyk.
 
7Die (apokaliptiese swerm) sprinkane het gelyk *soos* * perde wat voorberei is vir oorlog (was onteenseglik oorlogsgereed). Op hulle koppe was (reeds by voorbaat) iets **soos* * goue (oorwinnaars-) krone (waarvan hulle in hulle arrogansie seker was), [Joh 14:30;  16:11; 1 Joh 4:4] en hulle gesigte het gelyk *soos*  dié van mense. [Joël 2:4] 8Hulle het (in die apokaliptiese gesig, visioen) lang hare *soos*  dié van vroue gehad, en hulle tande was *soos*  dié van leeus. 9Hulle het borsplate aangehad *soos*  ysterharnasse, en die geluid van hulle vlerke het geklink **soos* * die gedreun van baie perdestrydwaens wat opruk oorlog toe. 10Hulle het sterte met angels net *soos*  dié van skerpioene gehad, en in hulle sterte was hulle vermoë om die mense vyf maande lank (moontlik die lewensduur van ‘n sprinkaan, m.a.w. so lank as wat God die demoniese teisteraar toelaat om dié sonder sy seël van bewaring en Eienaarskap) [Op 7:2-7] leed aan te doen. 11Hulle (Die demoniese teisteraars van die goddelose mensdom) het as heerser die engel van die bodemlose put gehad. Sy naam in Hebreeus is Abaddon (“verwoester)”, en in Grieks Apollion (weer eens “verwoester”). [Joh 8:44]
 
12Die eerste verskrikking  (”vreeslik,”, skrikwekkende ramp wat deur die boodskapperarend aangekondig is) is verby. Kyk, daar volg nog twee hierna. [Op 8:13]
 
 
 
In Walter en Ruthanne se huwelik moes die bruidegom, die eggenoot, meer tyd met sy vrou, sy Ruthanne-bruid gaan spandeer om weer wederstyds by mekaar se harte en by die blydskap van hulle huweliksverhouding uit te kom.
 
In hierdie vreeslike tyd moet ons, moet Christus se Bruid,  meer tyd met HOM, die Bruidegom, gaan spandeer om weer die blydskap wat Hy bied, die hoop en vertroosting, die joy wat ons verloor het, terug te vind.  Om ons getuienis aangaande HOM terug te vind.  Om ons bewondering vir HOM terug te vind.  Om ons verlange na HOM te laat herleef.   Want HY het nooit weggegaan nie.  Dit is Ruthanne, die Bruid, wat in hierdie geval die deure toemaak en dinge weg van Hom af gaan doen, strooi-dinge wat die denke bedwelm, die liefde laat afstomp en eintlik net agteruitgang bewerkstellig.
 
 
Die Bruidegom was nog nooit onbetrokke nie.
 
 Mat 28:18-20:  "Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld."
 
 
Heb 13:5  God self het gesê: "Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie."
 
 
 
 
Wat my tref in dood en lewe
Watter teenspoed my ook wag
Jesus sal my nooit begewe –
Is ek swak, by Hom is krag.
Niks wat ek op aarde ly nie
Kan my van sy liefde skei nie;
Hoogte, diepte, vreugde, rou-
Niks ontruk my aan God trou!
 
 
 
En daarom is die groot, groot boodskap aan die BRUID wat begin wegdraai van die Bruidegom wat nooit daarvan beskuldig kan word dat HY onbetrokke is nie: Mat 11:28  Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.
 
 
Kom terug, kom sit op die hoë stoeltjie of op jou knieë by Hom. Elke dag, elke dag, todat jy weet hoe betroubaar Hy is.
 

 

 

Kliek en kry: DIT IS NIE NAG NIE

DIT IS NIE NAG NIE

Het jy al gesê:  “Dit is nag...” en dan bedoel jy nie die ure van 21:00 tot 04:40 nie?  Dan bedoel jy dat jy eintlik nie lig sien nie, dat die lewe vir jou verskriklik is, dat jy radeloos is, dat alles inmekaarval, dat die krisis onhanteerbaar is?

Het dit al gevoel asof die HERE nie meer naby is nie, dat Hy die gebede dat die pandemie en die katastrofes van die aarde moet ophou, nie wil verhoor nie?  Wil jy eintlik fluister dat dit voel asof die HERE nie meer met jou praat nie?

Kom ons lees vanoggend die weergawe van Openbaring 1: 1-3 soos in die teks van die oorspronklike manuskrip van die NLV met Toeligting, ‘n Toeligtingsbybel wat DV vanjaar by CUM verskyn.

Is dit nie presies wat ons beleef terwyl ons so deur die hoofstukke van die boek Openbaring werk nie?

Die openbaring van God deur Jesus Christus (Die Middelpunt-openbarende en dus Middelpunt-siende verklaring van die hele Kerk- en wêreldgeskiedenis)

OPENBARING 1

Dit (Hierdie geskrif) is ’n openbaring (apokalips: die wegneem van ‘n gordyn of sluier,“onthulling”) wat van Jesus Christus af kom.

 

OPMERKING: Aan ons wat in Christus is, word vervul wat in Heb 1:1-3 staan:  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,   maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak.  Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Aangaande Jesus staan daar in Kol 2:2b-3: Die geheimenis is Christus,  en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind.

 

 God het dit (dié onthulling van sy ewige plan met die Kerk en die wêreld) aan Hom (sy Seun) gegee om aan sy diensknegte (almal wat die Here dien) bekend te maak wat binnekort (in die eerste eeu n.C. en daarna onafwendbaar) moet gebeur.

 

Opmerking:  Hoekom gebeur al hierdie dinge onafwendbaar?  Die antwoord staan in 2 Pet 3:8: Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.

 

 Hy het dit toe aan sy dienskneg (die apostel) Johannes  gegee (by wyse van simboliese voorstellings, beelde en tekens gewys) deur sy engel (hemelse boodskapper) na hom toe te stuur. 2Johannes het getuienis gelewer van alles (God se geopenbaarde raadsplan) wat hy (deur die Gees in ‘n geestelike ervaring) gesien het: wat God gesê het en wat Jesus getuig het.

 

(Eerste van die sewe seënspreuke in Openbaring. Grieks: makarios) [Op 1:3; 14:13b; 16:15b; 19:9; 20:6; 22:7,14]

3Geseënd is dié een wat die woorde van dié profesie (profetiese onthulling van die Godsplan) lees (voorlees, aan die Kerk van Christus voorhou), asook dié wat dit (aan-) hoor en gehoorsaam (ter harte neem en doen) wat daarin geskryf staan, [Luk 11:28; Op 22:7] want die tyd van beslissing (Grieks kairos engys, krisistyd vir die wederkoms-afwagtende Christendom van alle tye) is naby  (onontwykbaar). [Rom 13:11; Jak 5:7-9]

 

Kom ons lees Rom 13: 11-12:  En dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het.  Die nag is byna verby; dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis; laat ons die wapens van die lig opneem.

 

Kan ons as gelowiges en as kerk aan wie die Godsplan onthul is, steeds sê:  “Dit is nag...” en dan bedoel jy nie die ure van 21:00 tot 04:40 nie?  Dat ons, met wie Jesus in hierdie laaste dae praat, eintlik niks meer verstaan nie?  Kan ons, aan wie die openbaring van God deur Jesus Christus gegee is — Die Middelpunt-openbarende  onthulling, die  Middelpunt-beligtende verklaring van die hele Kerk- en wêreldgeskiedenis — regtig beweer die HERE nie meer met ons praat nie?

 

Daar is sewe seënspreuke in hierdie wonderlik boek van onthullings, NET aan God se mense.  Daar is die Bergpredikasie-seënspreuke, en daar is die Troonpredikasie-seënspreuke, net vir die Bruid, dié wat in hulle leefstyl die navolgers van Christus is.

 

Hier is hulle almal.  En jy gaan opmerk: ‘n diep en heerlike vreugde en onaantasbare blydskap, geestelike rykdomme word die deel van elkeen wat die woorde van hierdie profesie lees en ter harte neem en hulle daarin toevou as Jesus se eksklusiewe onthullings en verklarings aan hulle. Geseënd beteken gelukkig, begenadig, ryk bedeeld, beweldadig.  Dit beteken oorvloed, nie geestelike armoede nie.  Dit beteken geluk, nie ellende nie.  Dit beteken hoop, nie wanhoop nie.

 

 1. Op _1:3  Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby.

 2. Op _14:13  Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê: "Skryf op! Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe." "Ja," sê die Gees, "hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle."

 3. Op _16:15  "Kyk, Ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie."

 4. Op _19:9  Toe sê die engel vir my: "Skryf op: Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is." Verder sê hy vir my: "Dit is die woorde van God, en hulle is waar."

 5. Op _20:6  Geseënd en heilig is dié wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom die duisend jaar lank regeer.

Kom ons lees hierdie seënspreuk in die oorspronklike ms. van die NLV met Toeligting:  (Vyfde van die sewe seënspreuke in Openbaring) 6Geseënd en heilig is hy (elkeen) wat deel het aan die eerste opstanding (reeds op aarde vanuit geestelike dood oorgegaan het na die lewe). [Joh 6:40; 11:25-26]  Oor hierdie mense het die tweede dood (die poel van vuur, verdoemenis) [20:14-15]  geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees , en sal saam met Hom die 1 000 jaar lank (gedurende die volle tydperk van die antichris) [Op 13:2b; 20:3] as konings regeer (‘n koninkryk van priesters wees wat die Here dien). [Eks 19:6a]

 1. Op _22:7  Jesus sê toe: "Kyk, Ek kom gou! Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem."

 2. Op _22:14  Geseënd is dié wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan.

 

En nou lees ons weer 2 Pet 1:16-19:   Toe ons (Petrus bedoel die apostels) aan julle die krag[2020: *die kragtige teenwoordigheid] van ons Here Jesus Christus   en *sy wederkoms* bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes  [2020:  *vindingryke fabels*] verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien. [2020: *Nee, ons was ooggetuies van sy ontsagwekkende grootsheid*] 2Pe 1:17  Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste [2020: *luisterryke*] Majesteit gesê het: "Dit is my geliefde Seun [2020: *Hy is my Seun, my geliefde Seun*] oor wie Ek My verheug [2020: *verbly*]." 2Pe 1:18  Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was. 2Pe 1:19  En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig [2020: *en daarom beskik ons oor die profetiese woord*]. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn.  Julle sal goed doen as julle in sy lig bly [2020:*Julle doen die regte ding as julle daarop fokus, soos op ‘n lamp wat in in ‘n donker plek skyn*] totdat die dag aanbreek *en die môrester opkom in julle harte*.

 

Op_22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. *Ek is die helder Môrester.*"

 

Jesus Christus openbaar Homself as die helder Môrester aan sy KERK en aan ons wat soms ook sê dat dit nag is.  Vir dié wat Hom as Man van Nasaret geken het, bied Hy Homself aan as Brood van die lewe, as die Weg, die Waarheid en die Lewe, die Deur en die Ingang, die Goeie Herder...  Hy vertel die gelykenisse van die wagtende Vader, die herder wat verlore skape soek,  die vrou wat haar muntstukkie soek.  Hy stel Homself voor as die Geneesheer wat nie vir mense gekom het wat hulleself as geestelik blakend gesond beskou nie, maar vir dié wat siek is, geestelik, spiritueel so siek soos aan die ernstige infeksie van Covid/die Corononavirus.

 

Daar IS geen ander boek so eksklusief vertroostend, so hoopgewend, so vol seën vir die Wederkomsafwagtende Kerk as die boek Openbaring nie.  En nou gaan ons ‘n oomblik na iets kyk wat oor die eerste teksvers in Openbaring 8 geskryf staan:  

 

In  Ellicott's Commentary for English Readers staan oor Openbaring 8:1 geskryf:  Eers die teksvers: And when he opened the seventh seal there took place a silence in heaven as it were for half an hour. Nou Ellicott se opmerking oor die indeling van die hoofstukke:

 

It is greatly to be regretted that this verse should have been prefixed to this chapter. The section of the book with which it is connected is that which goes before, not that which follows. The second verse of this eighth chapter introduces a new series of visions: the first verse gives the close of the visions which follow the opening of the seals.

 

Rev 7:15  Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Rev 7:16  Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie; die son sal hulle nie brand nie en 'n hittegloed ook nie, Rev 7:17  want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God sal al die trane van hulle oë afdroog." Rev 8:1  Toe die Lam die sewende seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. Rev 8:2  En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle sewe trompette gegee. Rev 8:3  'n Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Rev 8:4  Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God.

Wat sê Jesus in hierdie laaste dae vir ons, sy uitverkorenes?

Jesus sê:  Ek seën julle.

Jesus sê:  Kyk, die grootste gedeelte van die nag — die wêreldgeskiedenis — is verby.  Kyk op, kyk op na My, Ek is die helder môrester.  Die nuwe bedeling kom.  En so sal dit wees:

 

Jes  65:17  Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep; aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie.

Jes  65:18  Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê.

Jes  65:19  Ek sal jubel oor Jerusalem, Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie.

 

 

19Ek sal bly wees oor Jerusalem (ná die ballingskapin die Messiaanse en finale bedeling) [Sag 9:9; Op 19:1-6]

My verheug oor my (lank verlore, nou verloste) volk. [Sef 3:17; Luk 15:3-]

In die stad (Onder die aardse en finale koningsheerskappy van die Here ) sal jy nooit weer hoor

hoe mense huil

of om hulp roep nie. [Jer 32:41; Op 7:17]

 

 

Dit is nie nag nie, want God se mense het hierdie openbaring.

 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2021 Seker.co.za
Chillies